EBI 2008

Raport EBI nr 1/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2008
Data dodania 2008-09-26 17:19:08
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 25 września 2008 roku spółka DOMEX-BUD Development S.A. otrzymała dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W związku z powyższym od dnia dzisiejszego DOMEX-BUD Development S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2007 „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect” §10.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2008
Data dodania 2008-09-26 17:25:48
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje o złożeniu w dniu 24 września 2008 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 360.000 akcji serii B, 52.537 akcji serii C oraz 52.537 praw do akcji serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 3/2008
Data dodania 2008-10-01 14:43:03
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii C
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje informacje o zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii C DOMEX-BUD Development S.A:

 1. Data rozpoczęcia subskrypcji – 3 września 2008 r., data zakończenia – 12 września 2008 r.
 2. Data przydziału akcji – 18 września 2008 r.
 3. Subskrypcją objęte było 1.700.000 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.
 4. W ramach subskrypcji przydzielono 52.537 sztuk akcji serii C. Redukcja nie wystąpiła.
 5. Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 2 zł za sztukę.
 6. Zapisy złożyło 28 osób. Akcje przydzielono 28 osobom. Nie wprowadzano podziału na transze.
 7. Emitent nie zawierał umów o subemisję.
 8. Szacunkowe łączne koszty emisji i wprowadzenia do obrotu wyniosły 288 990 zł, z czego koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym koszty oferującego) 220 700 zł, koszty przygotowania memorandum 45 000 zł, koszty promocji 23 290zł. Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 4/2008
Data dodania 2008-10-03 14:07:17
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii C
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 733/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 października 2008 roku, do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzone zostały:

 1. następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda:
  360.000 akcji serii B,
  52.537 akcji serii C,
 2. 52.537 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wprowadzenie akcji o których mowa w pkt 1), nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust.1

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 5/2008
Data dodania 2008-10-07 10:24:43
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych na rynku NewConnect
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 06 października 2008 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 52.537 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Proponowanym dniem pierwszego notowania jest dzień 09 października 2008 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 6/2008
Data dodania 2008-10-08 11:02:05
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 7 października 2008 informacji, iż zgodnie z Uchwałą nr 743/2008 z dnia 7 października 2008 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., określono dzień 9 października 2008 roku, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 52.537 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda , oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLDOMEX00028”. Prawa do akcji będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DOMEXBUD-PDA” i oznaczeniem „DMXA”.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” , § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 7/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 7/2008
Data dodania 2008-10-17 20:26:06
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 17.10.2008 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 10.10.2008 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 52 537,00 zł poprzez emisję 52 537 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.
W chwili obecnej na kapitał zakładowy DOMEX-BUD Development S.A. w kwocie 5 412 537,00zł składa się 5 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A, 360 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 52 537 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje wszystkich serii mają wartość nominalną 1 zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2008
Data dodania 2008-10-31 14:04:12
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja papierów wartościowych
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 30.10.2008 roku otrzymał informację od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., że w dniu 31.10.2008 roku nastąpi rejestracja 360.000 akcji na okaziciela serii B oznaczonych kodem PLDOMEX00010.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” , § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2008
Data dodania 2008-11-03 14:29:43
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że na mocy uchwały nr 792/2008 z dnia 31 października 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) określił dzień 5 listopada 2008 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki DOMEX-BUD Development S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda:
360.000 akcji serii B oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ” PLDOMEX00010″
52.537 akcji serii C, pod warunkiem dokonania w dniu 5 listopada 2008 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLDOMEX00010”
Wskazane akcje serii B i akcje serii C notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DOMEXBUD” i oznaczeniem „DMX”
Jednocześnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) określił dzień 4 listopada 2008 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 52.537 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DOMEX-BUD Development S.A. o wartości nominalnej 1zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLDOMEX00028”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z dnia 30.05.2007 r. – „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 10/2008
Data dodania 2008-11-07 17:49:44
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zawarcie istotnej umowy
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2008 roku została zawarta umowa odnawialnej linii pożyczki do kwoty limitu w wysokości 1.400.000zł na okres jednego roku, gdzie spółka DOMEX-BUD Development S.A. występuje jako pożyczkodawca a spółka MULTIFINANSE Sp. z o. o. występuje jako pożyczkobiorca. Warunki pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa pożyczki została uznana za istotną ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A . z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust.2 pkt.2.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2008Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 11/2008
Data dodania 2008-12-11 19:47:54
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wstrzymanie rozpoczęcia inwestycji
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż z uwagi na obecną
sytuację w branży deweloperskiej oraz na rynku finansowym podjął decyzję o
wstrzymaniu rozpoczęcia realizacji budynku wielorodzinnego we Wrocławiu przy ulicy Wałbrzyskiej 17 oraz budynku mieszkalno-usługowego w Kątach Wrocławskich przy ulicy Sikorskiego 6.
Zgodnie z memorandum informacyjnym w/w inwestycje miały rozpocząć się w IV kwartale 2008 roku. Obecnie Zarząd prognozuje, że projekty te rozpoczną się w II lub III kwartale 2009 roku a zakończą najpóźniej w IV kwartale 2010 roku.
Spółka DOMEX-BUD Development S.A. nie podpisała jeszcze umów na wykonanie budynku
we Wrocławiu i w Kątach Wrocławskich, w związku z powyższym wstrzymanie rozpoczęcia inwestycji nie spowoduje żadnych zobowiązań finansowych.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP