EBI 2009

Raport EBI nr 1/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2009
Data dodania 2009-01-22 18:37:39
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wybór Prezesa Zarządu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2009r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej została podjęta uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza postanowiła powołać ponownie Tomasza Kowalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. na okres od 22 stycznia 2009r. do 21 stycznia 2014r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 p. 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2009
Data dodania 2009-01-22 18:40:52
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Informacja o wyborze biegłego rewidenta
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2009r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kamienna 43/45 do dokonana badania sprawozdania finansowego DOMEX-BUD Development S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2008r. Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kamienna 43/45 wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 167.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 3/2009
Data dodania 2009-04-01 20:07:34
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiana prognozy wyników finansowych za rok 2008
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zmianie prognozy wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2008, które zostały opublikowane w Memorandum informacyjnym Spółki z dnia 16 kwietnia 2008 roku, z późniejszą korektą opublikowaną w Aneksie nr 3 z dnia 22 sierpnia 2008 roku.

Prognoza na 2008 rok zakładała: przychody spółki: 6.900.000 zł,
wynik finansowy netto spółki: 1.600.000 zł.

Aktualna prognoza: przychody spółki: 5.900.000 zł,
wynik finansowy netto spółki: 1.000.000zł.

Główne czynniki, które wpłynęły na konieczność zmiany prognozy finansowej to zdecydowane pogorszenie koniunktury na rynku deweloperskim w IV kw. 2008 roku oraz koszty związane z emisją akcji serii C i debiutem Spółki na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 5/2009
Data dodania 2009-06-02 18:39:43
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r. o godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Supińskiego 1, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
 6. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
 7. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
 8. Rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2008.
 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie DOMEX-BUD Development S.A. przy ul. Supińskiego 1 we Wrocławiu do godz. 15:00 w terminie do 23 czerwca 2009 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie spółki DOMEX-BUD Development S.A. przy ul. Supińskiego 1 we Wrocławiu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1. Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 6/2009
Data dodania 2009-06-16 12:51:38
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wznowienie prac związanych z rozpoczęciem inwestycji
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż wznawia prace związane z rozpoczęciem budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ulicy Wałbrzyskiej 17. Proces przygotowawczy w/w inwestycji przed jej wstrzymaniem w IV kw. 2008 roku był w końcowej fazie wyboru firmy wykonawczej. Obecnie składane są ponownie oferty na wykonanie w/w budynku. Zarząd Spółki po przeanalizowaniu wszystkich ofert podejmie decyzję o wyborze firmy z którą zostanie podpisana umowa na kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ulicy Wałbrzyskiej 17.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 7/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 7/2009
Data dodania 2009-06-22 10:37:51
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 30 czerwca 2009 r.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:
DOMEX-BUD Development S.A. Projekty uchwał ZWZA 30.06.2009.pdf rozmiar: 41.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2009
Data dodania 2009-06-30 15:02:45
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 30 czerwca 2009 r.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Załączniki:
DOMEX-BUD Development S.A. Uchwały podjęte na ZWZA dnia 30.06.2009

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2009
Data dodania 2009-07-27 20:25:56
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zawarcie istotnej umowy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że dnia 27 lipca 2009 roku została zawarta znacząca umowa z konsorcjum firm Gamp Marcin Krawiec z siedzibą we Wrocławiu oraz ZUPH Rembud Iwona Wróblewska z siedzibą we Wrocławiu dotycząca kompleksowego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu . Łączna wartość zawartej umowy wynosi 3,5 mln złotych netto. Termin realizacji w/w inwestycji został ustalony na dzień 31 października 2010 roku. Umowa została uznana za istotną ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitału własnego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2009Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 11/2009
Data dodania 2009-10-09 22:47:46
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż umowa Spółki z Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect – Bankiem DnB NORD Polska S.A. Biuro Maklerskie z siedzibą w Radomiu, wygasła z dniem 8 października 2009 roku, tj. po upływie obowiązującego rocznego okresu, o którym mowa w §18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do uchwały nr 346/007 Zarządu GPW w Warszawie S.A z dnia 30 maja 2007 r. ” Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” , §3 ust. 2 pkt. 2.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP