EBI 2016

Raport EBI nr 1/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2016
Data dodania 2016-01-15 14:26:06
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

Raport za IV kwartał 2015 roku: 15 luty 2016 r.
Raport za I kwartał 2016 roku: 13 maja 2016 r.
Raport za II kwartał 2016 roku: 16 sierpnia 2016 r.
Raport za III kwartał 2016 roku: 14 listopada 2016 r.

Raport roczny jednostkowy za 2015 rok: 12 maja 2016 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok: 12 maja 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 2/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2016
Data dodania 2016-02-09 16:59:31
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. Celna 13/15, 30 – 507 Kraków.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 4/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 4/2016
Data dodania 2016-02-26 11:35:29
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Informacja o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F i G.

Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 25.02.2016 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.804.210,00 zł, w wyniku emisji 404.276 akcji zwykłych na okaziciela serii F i 33.334 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 5/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 5/2016
Data dodania 2016-02-26 11:37:21
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Nowy tekst jednolity Statutu Spółki.

Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 25.02.2016 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy zmiany Statutu Emitenta dokonaną w dniu 16.12.2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które uchwaliło również nowy tekst jednolity Statutu Spółki, załączony do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Tekst jednolity statutu BPX S.A..pdf rozmiar: 106.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 6/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 6/2016
Data dodania 2016-03-04 19:57:30
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2016 roku.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 marca 2016 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Załączniki:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NZWA na 30.03.2016.pdf rozmiar: 172.2 kB
PROJEKTY UCHWAŁ na 30.03.2016.pdf rozmiar: 233.5 kB
Załącznik do Uchwały Nr 05 – tekst jednolity Statutu BPX SA.pdf rozmiar: 107.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 7/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 7/2016
Data dodania 2016-03-04 20:01:35
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zamierzone zmiany w Statucie spółki.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 30 marca 2016 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany Statutu Spółki. Z tego powodu w załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Zamierzone zmiany w Statucie BPX SA.pdf rozmiar: 272.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 8/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2016
Data dodania 2016-03-31 9:51:54
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2016 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 marca 2016 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Tresc_podjetych_uchwal.pdf rozmiar: 1343.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2016
Data dodania 2016-03-31 10:03:46
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Odwołanie i powołanie Członków Zarządu.

Zarząd Emitenta informuje, iż z dniem dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą:
1) uchwały nr 02/03/2016 w sprawie zmiany sprawowanej przez Panią Annę Saczuk funkcji w Zarządzie Spółki z Prezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu Spółki,
2) uchwały nr 03/03/2016 w sprawie powołania Pana Bogusława Cieślaka na Prezesa Zarządu Spółki,
3) oraz uchwały nr 04/03/2016 w sprawie powołania Pana Michała Osoby na Członka Zarządu Spółki.
Kadencja wyżej wymienionych Członków Zarządu upłynie z dniem 23.01.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat powołanych Członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Bogusław Cieślak-życiorys.pdf rozmiar: 185.8 kB
Michał Osoba-życiorys.pdf rozmiar: 179.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 10/2016
Data dodania 2016-03-31 10:21:51
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Spółki BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, iż mocą uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.03.2016 r. odwołano z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bogusława Cieślaka oraz powołano nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Zogę.
Kadencja wymienionego wyżej Członka Rady Nadzorczej upłynie dnia 12 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 30.03.2016 r. wybrała Macieja Wiśniewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Marcin Zoga-życiorys.pdf rozmiar: 101.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 11/2016
Data dodania 2016-04-11 13:08:02
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Odwołanie i powołanie prokurenta

Zarząd BPX S.A. informuje, że dnia 11 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę nr 01/04/2016 w sprawie odwołania prokurenta Pana Bartosza Jarkowskiego i uchwałę nr 02/04/2016 w sprawie powołania prokurenta Pana Roberta Wachowiaka.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 12/2016
Data dodania 2016-05-06 11:03:03
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2016 r.

Zarząd BPX S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2016 r. Dotychczasowy termin 13 maja 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 16 maja 2016 r.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 13/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 13/2016
Data dodania 2016-05-10 16:49:45
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2015 r.

Zarząd BPX SA informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015 r. Dotychczasowy termin 12 maja 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego to 16 maja 2016 r.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 14/2016
Data dodania 2016-05-13 16:32:21
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2015 r.

Zarząd BPX SA informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015 r. Dotychczasowy termin 16 maja 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego to 20 maja 2016 r.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 15/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 15/2016
Data dodania 2016-05-16 16:18:46
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za I kwartał 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny za 1 kwartał 2016 r..pdf rozmiar: 947.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 19/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 19/2016
Data dodania 2016-05-20 21:13:37
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2016 roku.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 czerwca 2016 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 20/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 20/2016
Data dodania 2016-06-17 11:52:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2016 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 22/2016 Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 22/2016
Data dodania 2016-09-08 14:58:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Rezygnacja członka Zarządu BPX S.A.

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 7 września 2016 r. pan Michał Wierzbowski złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu BPX S.A.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP