ESPI 2012

Raport ESPI 1/2012Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 1/2012
Data dodania 25-05-2012
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwiec 2012 roku.
Podstawa prawna  –
Inne uregulowania  – 

Treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2012 roku na godz. 10:30, które odbędzie się w Kancelarii Notrialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA DOMEX-BUD Development S.A. wraz z projektami uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:

  • 25-05-2012 Tomasz Kowalski Prezes Zarządu

Raport ESPI 2/2012Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 2/2012
Data dodania 25-05-2012
Temat Korekta raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 25.05.2012 r.
Podstawa prawna  –
Inne uregulowania  – 

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w treści raportu błędnie podano godzinę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2012 roku, zamiast godziny 10:30 powinna być podana godzina 10:00. Poniżej prawidłowa treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2012 roku na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA DOMEX-BUD Development S.A. wraz z projektami uchwał

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 4/2012Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 4/2012
Data dodania 20-06-2012
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 20 czerwca 2012 roku.

1) Tomasz Kowalski – 4.750.000 głosów, co stanowiło 95,96% na ZWZA i stanowi 87,76% w głosach ogółem.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • 20-06-2012 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 5/2012Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 05/2012
Data dodania 05-10-2012
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Nabycie znacznego pakietu akcji (przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów).
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że realizując program skupu akcji własnych, przyjety pprzez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 11/06/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dnia 5 października 2012 roku nabył 800 000 sztuk akcji własnych imiennych o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złotych).
Powyższe akcje własne imienne stanowią 14,78% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 14,78% ogólnej liczby głosów na Walny Zgromadzeniu Emitenta. Przed nabyciem w/w akcji Spółka posiadała 171 000 sztuk akcji własnych imiennych, costanowiło 3,16% w kapitale zakładowym Spółki, oraz 3,16% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Akcje nabyte przez Spółkę w dniu 5 października 2012 roku wraz z akcjami nabytymi przed dniem 5 października 2012 roku zapewniają więcej niż 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Spółka nie zamierza zwiększać w okresie najbliższych 12 miesięcy udziału w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie Spółka posiada 971 000 sztuk akcji własnych, które stanowią 17,94% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 17,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:
20-06-2012 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2012Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 6/2012
Data dodania 05-10-2012
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu Tomasza Kowalskiego
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 5 października 2012 roku otrzymał informację, że Prezes Zarządu Pan Tomasz Kowalski w dniu 5 października 2012 roku dokonał transakcji sprzedaży 800 000 (osiemset tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A Emitenta za łączną cenę 1 200 000,00zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), tj. za cenę 1,50zł za jedną akcję.
Przed transakcją Tomasz Kowalski posiadał 4 750 000 sztuk akcji imiennych serii A Emitenta, co dawało procentowy udział w kapitale zakładowym – 87,76% i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów.
Po transakcji Tomasz Kowalski posiada 3 950 000 sztuk akcji imiennych serii A Emitenta, co daje procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,98% i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów

Osoby reprezentujące spółkę:

  • 20-06-2012 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 7/2012Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 7/2012
Data dodania 09-11-2012
Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 grudnia 2012 roku.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 grudnia 2012 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Robert Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 grudnia 2012 roku wraz z projektami uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 8/2012Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 8/2012
Data dodania 05-12-2012
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 5 grudnia 2012 roku.

1. Tomasz Kowalski – 3.950.000 głosów, co stanowiło 100% na NWZA i stanowi 72,98% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 05-12-2012 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP