ESPI 2014

Raport ESPI 1/2014Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 1/2014
Data dodania 27-01-2014
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Sprzedaż akcji przez Pana Tomasza Kowalskiego.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, że Pan Tomasz Kowalski w dniu 24 stycznia 2014 roku, dokonał transakcji sprzedaży 3 150 000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A Emitenta. W załączeniu otrzymane zawiadomienie.

Załączniki:
Zawiadomienie – Tomasz Kowalski

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
27-01-2014 Anna Saczuk Prezes Zarządu

Raport ESPI 2/2014Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 2/2014
Data dodania 27-01-2014
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Nabycie akcji.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Business Partners Excellence Sp. z o. o., że w dniu 24 stycznia 2014 roku Spółka dokonała transakcji nabycia 3 150 000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A DOMEX-BUD Development S.A.. Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Załączniki:
Zawiadomienie – Business Partners Excellence Sp. z o. o.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
27-01-2014 Anna Saczuk Prezes Zarządu

Raport ESPI 3/2014Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 3/2014
Data dodania 07-02-2014
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że otrzymał dnia 7 lutego 2014 roku postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu dnia 27 stycznia 2014 roku wpisu o umorzeniu akcji imiennych serii A DOMEX-BUD Development S.A. w ilości 879 000 i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 879.000,00 zł.
Przed umorzeniem Spółka posiadała 879 000 akcji imiennych serii A DOMEX-BUD Development S.A., co stanowiło 19,79% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 879 000 głosów, co stanowiło 19,79% w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie po umorzeniu Spółka nie posiada żadnych akcji DOMEX-BUD Development S.A..
Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki.
W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Spółka nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w DOMEX-BUD Development S.A..
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
07-02-2014 Anna Saczuk Prezes Zarządu

Raport ESPI 4/2014Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 4/2014
Data dodania 07-02-2014
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Business Partners eXcellence Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu następujące zawiadomienie:
Zgodnie z art. 69 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu spółki Business Partners eXcellence Sp. z o. o. informuje, że dnia 7 lutego 2014 roku dowiedziałem się, iż dnia 27 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o umorzeniu akcji imiennych serii A DOMEX-BUD Development S.A. w ilości 879 000 szt. i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 879.000 zł.
W wyniku umorzenia akcji i obniżenia kapitału Spółki zmianie uległ procentowy udział spółki Business Partners eXcellence Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w kapitale zakładowym Spółki oraz udział procentowy w ogólnej jej liczbie głosów.
Przed umorzeniem spółka Business Partners eXcellence Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu posiadała 3 150 000 sztuk akcji imiennych serii A DOMEX-BUD Development S.A., co dawało 70,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 3 150 000 głosów, które dawały 70,92% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie spółka Business Partners eXcellence Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu posiada 3 150 000 sztuk akcji imiennych serii A DOMEX-BUD Development S.A., co daje 88,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3 150 000 głosów które dają 88,42% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki.
W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia spółka Business Partners eXcellence Sp. z o. o. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w DOMEX-BUD Development S.A..
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
07-02-2014 Anna Saczuk Prezes Zarządu

Raport ESPI 5/2014Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 5/2014
Data dodania 12-03-2014
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 12 marca 2014 roku:
Business Partners eXcellence Sp z o.o. – 3.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na NWZA i stanowi 88,42% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
12-03-2014 Anna Saczuk Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2014Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 6/2014
Data dodania 09-05-2014
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 04 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszy Spółki na dzień 04 czerwca 2014 roku na godzinę 10:00, które odbedzie się w Kancelarii Notarialnej Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna & Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektem uchwał.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Anna Saczuk – Prezes Zarządu
Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport ESPI 7/2014Rozwiń

Typ raportu Raport RB_ASO
Numer 7/2014
Data dodania 04-06-2014
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 04 czerwca 2014 roku:
Business Partners eXcellence Sp z o.o. – 3.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na ZWZA i stanowi 88,42% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Anna Saczuk – Prezes Zarządu
Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport ESPI 8/2014Rozwiń

Typ raportu Raport RB-W_ASO
Numer 8/2014
Data dodania 03-12-2014
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Pośrednie nabycie akcji.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, od BPX Inc. Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, że w dniu 28 listopada 2014 roku wszystkie udziały spółki Business Partners Excellence Sp. z o.o. we Wrocławiu zostały wniesione aportem do spółki BPX Inc. Sp. z o.o. we Wrocławiu. Tym samym BPX Inc. Sp. z o.o. uzyskała status podmiotu dominującego w stosunku do spółki Business Partners Excellence Sp. z o.o., która posiada 3 150 000 sztuk akcji imiennych serii A Spółki BPX S.A. Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Załączniki:
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Anna Saczuk – Prezes Zarządu
Rafał Klawikowski – Członek Zarządu (03-12-2014)

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP