ESPI 2017

Raport ESPI 1/2017 Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 1/2017

Data
sporządzenia

24-04-2017
Spółka BPX S.A.
Temat Rozwiązanie i wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego BPX Cieślak spółki jawnej z siedzibą we Wrocławiu.
Podstawa
prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Treść raportu:

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rozwiązaniu i wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego BPX Cieślak spółki jawnej z siedzibą we Wrocławiu (głównego akcjonariusza BPX S.A.) na skutek czego akcjonariuszami BPX S.A. stali się wspólnicy tej spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

24.04.2017 – Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 2/2017 Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 2/2017

Data
sporządzenia

24-04-2017
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa
prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że dnia 24 kwietnia 2017 roku otrzymał informacje od:
1_ Pana Bogusława Cieślaka,
2_ Pani Anny Saczuk,
3_ Pana Marcina Zogi,
których obowiązek przekazania określony został w art. 69 w/w ustawy.
W wyniku rozwiązania spółki pod firmą: BPX Cieślak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, która była akcjonariuszem BPX S.A. posiadającym 18.354.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D BPX S.A., co dawało 88,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 18.354.000 głosów które dawały 88,22% udziału w ogólnej liczbie głosów, akcjonariuszami stali się dotychczasowi wspólnicy spółki.
1_ Pan Bogusław Cieślak przed rozwiązaniem spółki pod firmą: BPX Cieślak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu posiadał wraz z podmiotem zależnym BPX Cieślak spółka jawna we Wrocławiu:
a_ posiadana liczba akcji spółki BPX S.A. wynosiła 18.860.026 akcji zwykłych na okaziciela, w tym BPX Cieślak spółka jawna – podmiot zależny posiadał 18.354.000 akcji zwykłych na okaziciela, natomiast jako osoba fizyczna posiadał 506.026 sztuk akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A.,
b_ posiadany procentowy udział akcji spółki BPX S.A. wynosił 90,65%;
c_ posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosiła 18.860.026 głosów, w tym BPX Cieślak spółka jawna – podmiot zależny posiadał 18.354.000 głosów;
d_ posiadany procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów BPX S.A. wynosił 90,65%.

Aktualnie Bogusław Cieślak posiada 13.662.484 sztuk akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A., co daje 65,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 13.662.484 głosów które dają 65,67% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2_ Pani Anna Saczuk przed rozwiązaniem spółki pod firmą: BPX Cieślak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu nie posiadała akcji BPX S.A.

Aktualnie Anna Saczuk posiada 1.258.357 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D BPX S.A., co daje 6,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.258.357 głosów, które dają 6,05% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3_ Pan Marcin Zoga przed rozwiązaniem spółki pod firmą: BPX Cieślak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu posiadał wraz z podmiotem zależnym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
a_ posiadana liczba akcji spółki BPX S.A. wynosiła 1.001.275 akcji zwykłych na okaziciela, w tym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot zależny posiadał 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, natomiast jako osoba fizyczna posiadał 1.275 akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A.,
b_ posiadany procentowy udział akcji spółki BPX S.A. wynosił 4,81%;
c_ posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosiła 1.001.275 głosów, w tym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot zależny posiadał 1.000.000 głosów;
d_ posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosił 4,81%.

Aktualnie Pan Marcin Zoga posiada wraz z podmiotem zależnym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
a_ posiadana liczba akcji spółki BPX S.A. wynosi 2.316.311 akcji zwykłych na okaziciela, w tym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot zależny posiada 2.134.882 akcji zwykłych na okaziciela natomiast jako osoba fizyczna posiada 181.429 akcje zwykłe na okaziciela BPX S.A.,
b_ posiadany procentowy udział akcji spółki BPX S.A. wynosi 11,13%;
c_ posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosi 2.316.311 głosów, w tym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot zależny posiada 2.134.882 głosów;
d_ posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosi 11,13%;Ponadto w/w osoby oświadczyły, iż
1_ Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.
2_ Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
3_ Brak jest głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
4_ Brak jest głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
5_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów wynosi:
a. Pan Bogusław Cieślak – aktualnie posiada 13.662.484 głosów, które dają 65,67% udziału w ogólnej liczbie głosów,
b. Pani Anna Saczuk- aktualnie posiada 1.258.357 głosów, które dają 6,05% udziału w ogólnej liczbie głosów,
c. Pan Marcin Zoga – aktualnie posiada 2.316.311 głosów, które dają 11,13% ogólnej liczbie głosów.

Załącznik: zawiadomienie.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

24.04.2017 – Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 3/2017 Rozwiń

Numer 3/2017

Data
sporządzenia

31-05-2017
22:46
Spółka BPX S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
 
Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne Uregulowania 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 4/2017 Rozwiń

Numer 4/2017

Data
sporządzenia

28-06-2017
10:59
Spółka BPX S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
 
Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 27 czerwca 2017 r. roku:

Bogusław Cieślak – 13.662.484 głosów z 13.662.484 akcji, co stanowiło 98,7% głosów na ZWZA i stanowi 65,67% w głosach ogółem.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP