EBI 2010

Raport EBI nr 1/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2010
Data dodania 2010-01-11 21:06:32
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • Raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku – 12 lutego 2010 roku
 • Raport roczny za 2009 rok – 30 kwietnia 2010 roku
 • Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku – 14 maja 2010 roku
 • Raport kwartalny za II kwartał 2010 roku – 12 sierpnia 2010 roku
 • Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku – 12 listopada 2010 roku

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2010
Data dodania 2010-01-15 10:47:34
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zawarcie umowy kredytu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że dnia 15 stycznia 2010 roku podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Oddział I we Wrocławiu umowę kredytu inwestorskiego na kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). Powyższy kredyt przeznaczony jest na realizację budynku wielorodzinnego przy ulicy Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu.

Wypłata kredytu będzie dokonywana w transzach, których wysokość uzależniona będzie od stopnia zaawansowania prac budowlanych.
Spłata kredytu nastąpi w transzach:

 1. pierwsza transza płatna do 15 stycznia 2011 roku w wysokości 30% wykorzystanego kredytu,
 2. pozostała kwota w 8 równych ratach miesięcznych począwszy od 15 lutego 2011 roku do 15 września 2011 roku.

Warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku i oparte są na stawce WIBOR plus marża Banku.Podstawowym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:

 1. hipoteka umowna zwykła w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) na nieruchomości położonej przy ulicy Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu,
 2. hipoteka kaucyjna do kwoty 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) na nieruchomości położonej przy ulicy Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu,
 3. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa została uznana za istotną ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitału własnego Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 3/2010
Data dodania 2010-02-02 11:50:44
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Prognozy finansowe na 2010 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przygotował prognozę finansową na 2010 rok uwzględniając aktualnie prowadzone inwestycje oraz obecną i przewidywaną sytuację rozwoju rynku wg stanu wiedzy na dzień publikacji prognozy.

Prognoza zakłada osiągnięcie następujących wyników finansowych:

 • Przychody (netto): 9,2 mln PLN
 • Zysk netto: 1,5 mln PLN

Prognozę oparto o założenie, że do końca 2010 roku zostaną sprzedane i przekazane wszystkie lokale mieszkalne w realizowanej obecnie inwestycji we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 17 oraz w miejscowości Jaszkotle.

Na dzień sporządzenia prognozy sprzedano lub podpisano umowy rezerwacyjne na 45% posiadanych w ofercie lokali mieszkalnych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że większość z prognozowanych wyników finansowych zostanie wykazana przez Spółkę w III i IV kwartale 2010 roku.

Prezentowana prognoza będzie podlegała bieżącemu monitorowaniu poprzez kontrolę wykonania jej założeń. W raportach kwartalnych za 2010 rok zamieszczana będzie informacja o jej aktualnym wykonaniu.
Ewentualne zmiany wykraczające o co najmniej 20% prezentowanych wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 5/2010
Data dodania 2010-03-11 18:37:52
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wybór biegłego rewidenta
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
Rada Nadzorcza postanowiła wybrać firmę „ELIKS” Audytorska Spółka z o. o. GRUPA FINANS-SERVIS z siedzibą we Wrocławiu ul. Sokolnicza 34 do dokonana badania sprawozdania finansowego DOMEX-BUD Development S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Firma „ELIKS” Audytorska Spółka z o. o. GRUPA FINANS-SERVIS wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 269.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 6/2010
Data dodania 2010-03-23 09:42:47
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wycena gruntów zajętych pod drogi publiczne w celu ustalenia odszkodowania dla Spółki
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że dnia 22 marca 2010 roku otrzymał operat z wyceny gruntów położonych w miejscowości Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, które podczas podziału na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami zostały zajęte pod planowane drogi publiczne.
Wycena została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.
Rzeczoznawca wycenił przekazane przez DOMEX-BUD Development S.A. grunty na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na kwotę 561 400 zł.
Otrzymana wycena będzie podstawą do ustalenia ostatecznej wielkości odszkodowania dla Spółki DOMEX-BUD Development S.A.
Zarząd Spółki po zapoznaniu się z operatem z wyceny postanowił zaakceptować przedstawioną wycenę i nie zgłaszać do niej uwag.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 7/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 7/2010
Data dodania 2010-04-01 09:33:16
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Sprzedaż mieszkań w okresie styczeń-marzec 2010 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w okresie od stycznia do marca 2010 roku Spółka sprzedała 21 lokali mieszkalnych, w tym samym okresie żaden z klientów nie zrezygnował z zakupionego mieszkania.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2010
Data dodania 2010-04-06 21:48:04
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w zakresie przestrzegania zasad dobrych praktyk zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
DOMEX-BUD Development SA Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2010
Data dodania 2010-04-28 20:26:25
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiana terminu przekazania Raportu Rocznego za 2009 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2009 rok.
Nowy termin przekazania Raportu Rocznego za 2009 rok został wyznaczony na dzień 17 maj 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika numer 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 12/2010
Data dodania 2010-05-19 23:01:05
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15.06.2010 r.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 czerwca 2010 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Supińskiego 1.W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA DOMEX-BUD Development S.A.
Projekty Uchwał ZWZA DOMEX-BUD Development S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 13/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 13/2010
Data dodania 2010-06-02 17:39:29
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że 1 czerwca 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Tadeusza Kowalskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej DOMEX-BUD Development S.A. z dniem 1 czerwca 2010 roku. Powodem rezygnacji są względy zdrowotne.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 14/2010
Data dodania 2010-06-15 20:31:45
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się w dniu 15 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Uchwały DOMEX-BUD Development S.A. ZWZA

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 15/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 15/2010
Data dodania 2010-07-30 12:52:07
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wygrany przetarg na zakup gruntu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2010 roku Spółka wygrała przetarg, zorganizowany przez Gminę Wrocław, na sprzedaż gruntu przeznaczonego pod budownictwo wielorodzinne we Wrocławiu przy ulicy Asfaltowej o powierzchni 4979m². Cena działki w wyniku przeprowadzonej licytacji została ustalona na kwotę 2.980.000 zł netto. Płatność za grunt nastąpi ze środków własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 17/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 17/2010
Data dodania 2010-08-31 13:29:19
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Nabycie gruntu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 roku Spółka podpisała z Gminą Wrocław umowę sprzedaży działki przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu. Spółka nabyła działkę za kwotę netto 2.980.000 zł.
Grunt przy ul. Asfaltowej o powierzchni 4979m², zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod budownictwo wielorodzinne.
Ustalona cena została zapłacona w całości przed podpisaniem aktu notarialnego. Płatność nastąpiła ze środków własnych.
O wygranym przetargu na grunt przy ul. Asfaltowej Spółka informowała w komunikacie nr 15/2010 opublikowanym w dniu 30 lipca 2010 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 18/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 18/2010
Data dodania 2010-10-13 10:34:00
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Inwestycja przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że dnia 13 października 2010 roku zaakceptował przedstawioną przez biuro projektowe koncepcję zagospodarowania działki przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu.
Na gruncie o powierzchni 4979m² zostaną postawione dwa budynki wielorodzinne w których znajdować się będzie 75 lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań wyniesie 4210m². Zaprojektowanych zostanie w sumie 90 miejsc postojowych z czego 75 miejsc postojowych znajdować się będzie w garażu podziemnym, a 15 ogólnodostępnych zostanie zlokalizowanych na działce.
Działka położona jest w dzielnicy Wrocławia – Krzyki na osiedlu Wojszyce. Południe Wrocławia a zwłaszcza okolice Wojszyc i Ołtaszyna to najszybciej rozwijająca się część miasta. Rejon ten cieszy się sporym zainteresowanie osób które chcą nabyć nowe mieszkanie. W okolicy znajduje się szpital, szkoła podstawowa oraz przedszkole. Teren ten położony jest blisko centrum miasta i posiada bardzo dobre połączenie z Węzłem Bielańskim oraz powstającą obwodnicą Wrocławia.
Opisana wyżej inwestycja będzie realizowana pod nazwą „OSIEDLE ZIELONY ZAKĄTEK”.
Spółka do końca stycznia 2011 roku powinna uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Zarząd Spółki przewiduje, że inwestycja rozpocznie się w I kwartale 2011 roku a zakończy w II/ III kwartale 2012 roku.
Przy założeniu, że sytuacja na rynku mieszkaniowym nie ulegnie zmianie i utrzymają się obecne ceny mieszkań oraz koszty ich wykonania, Zarząd Spółki szacuje że przychody z inwestycji wyniosą około 21-22 mln zł, a rentowność inwestycji nie powinna być mniejsza niż 30%.
Spółka DOMEX-BUD Development S.A. informowała o nabyciu wyżej opisanego gruntu w raporcie bieżącym numer 15/2010 w dniu 30 lipca 2010 roku oraz w raporcie bieżącym numer 17/2010 w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 19/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 19/2010
Data dodania 2010-10-20 11:47:37
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16.11.2010 r.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 listopada 2010 r. na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Supińskiego 1.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOMEX-BUD Development S.A.
Projekty Uchwał NWZA DOMEX-BUD Development S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 21/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 21/2010
Data dodania 2010-11-16 18:20:15
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się w dniu 16 listopada 2010 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Uchwały DOMEX-BUD Development S.A. NWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 22/2010Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 22/2010
Data dodania 2010-11-16 18:43:34
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Powołanie członka Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 01/11/2010 powołało na stanowisko członka Rady Nadzorczej Tomasza Magierę. W załączeniu życiorys Pana Tomasza Magiery.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Tomasz Magiera – życiorys

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP