EBI 2011

Raport EBI nr 1/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2011
Data dodania 2011-01-03 18:32:19
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wygaśnięcie umowy kredytu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że do dnia 31.12.2010 roku nie został uruchomiony kredyt inwestorski na realizację inwestycji przy ul. Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu. Zgodnie z zawartą umową kredytową z PKO BP S.A. z dnia 15.01.2010 roku Spółka miała czas na uruchomienie w/w kredytu do dnia 31.12.2010 roku.
Kredyt inwestorski nie został uruchomiony ponieważ inwestycja przy ul. Wałbrzyskiej 17 była finansowana ze środków własnych oraz z wpłat dokonywanych przez Klientów.
W związku z powyższym nie zostało również ustanowione zabezpieczenie w postaci:
hipoteka umowna zwykła w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) na nieruchomości położonej przy ulicy Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu,
hipoteka kaucyjna do kwoty 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) na nieruchomości położonej przy ulicy Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu.
O w/w kredycie oraz zabezpieczeniach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia 15.01.2010 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2011
Data dodania 2011-01-27 20:34:06
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 14 lutego 2011roku Raport roczny za 2010 rok – 11 maja 2011 roku Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 12 maja 2011 roku Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – 12 sierpnia 2011 roku Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 3/2011
Data dodania 2011-01-28 21:18:03
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wybór biegłego rewidenta
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Biegłego Rewidenta, tj Ewa Kornalewicz Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 41/16B do dokonania badania sprawozdania finansowego DOMEX-BUD Development S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku. Ewa Kornalewicz Kancelaria Biegłego Rewidenta wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 11194.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 4/2011
Data dodania 2011-02-11 20:02:05
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Korekta prognozy finansowej.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że po analizie sytuacji ekonomicznej Spółki koryguje prognozy finansowe na 2010 rok opublikowane w raporcie bieżącym nr 3/2010 z dnia 02.02.2010 roku.
Prognozowane wyniki finansowe na 2010 rok, po korekcie kształtują się następująco:
Przychody (netto): 6 mln PLN Zysk netto: 1 mln PLN
Główne przyczyny korekty:
przekazanie mniejszej liczby lokali mieszkalnych ich Nabywcom w inwestycji przy ul. Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu,
sprzedaż mniejszej liczby lokali mieszkalnych od zakładanej w prognozie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 6/2011
Data dodania 2011-03-03 14:31:29
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Otrzymanie pozwolenia na budowę
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 3 marca 2011 r. Spółka otrzymała decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu. Powyższa inwestycja realizowana będzie pod nazwą ZIELONY ZAKĄTEK.
Na gruncie o powierzchni 4979m² zostaną postawione dwa budynki wielorodzinne w których znajdować się będą 73 lokale mieszkalne. Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań wyniesie 4223m². Zaprojektowanych zostało w sumie 88 miejsc postojowych z czego 75 miejsc postojowych znajdować się będzie w garażu podziemnym, a 13 ogólnodostępnych zostanie zlokalizowanych na działce. Działka położona jest w dzielnicy Wrocławia – Krzyki na osiedlu Wojszyce.
Południe Wrocławia a zwłaszcza okolice Wojszyc i Ołtaszyna to najszybciej rozwijająca się część miasta. Rejon ten cieszy się sporym zainteresowaniem osób które chcą nabyć nowe mieszkanie. W okolicy znajduje się szpital, szkoła podstawowa oraz przedszkole. Teren ten położony jest blisko centrum miasta i posiada bardzo dobre połączenie z Węzłem Bielańskim oraz powstającą obwodnicą Wrocławia. Zarząd Spółki przewiduje, że inwestycja rozpocznie się w na początku II kwartału 2011 roku a zakończy w III kwartale 2012 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2011
Data dodania 2011-05-13 12:49:58
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 08 czerwca 2011 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej R. Bronsztejn Notariusz, B. Masternak Notariusz s.c. przy ul. Rynek 7 we Wrocławiu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA DOMEX-BUD Development S.A.
Projekty Uchwał ZWZA DOMEX-BUD Development S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 10/2011
Data dodania 2011-05-25 12:27:36
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Rozpoczęcie nowej inwestycji we Wrocławiu.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że dnia 25 maja 2011 roku Spółka rozpoczęła nową inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu przy ulicy Asfaltowej, która będzie realizowana pod nazwą Zielony Zakątek. Osiedle Zielony Zakątek to dwa budynki wielorodzinne z 73 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 4223m2. Zaprojektowanych w sumie zostało 88 miejsc postojowych, z czego 71 miejsc postojowych znajdować się będzie w garażach podziemnych a 17 ogólnodostępnych zlokalizowanych zostanie na terenie działki.
Działka położona jest w dzielnicy Wrocławia – Krzyki, na osiedlu Wojszyce. Południe Wrocławia a zwłaszcza okolice Wojszyc i Ołtaszyna to najszybciej rozwijająca się część miasta. Rejon ten cieszy się sporym zainteresowaniem osób które chcą nabyć nowe mieszkania.
Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi od 44m2 do 106m2. Zdecydowana większość mieszkań (około 85%) to lokale dwu – trzy pokojowe o powierzchni od 44m2 do 70m2. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 11/2011
Data dodania 2011-06-08 12:14:08
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się dnia 8 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Uchwały DOMEX-BUD Development S.A. ZWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2011Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 14/2011
Data dodania 2011-11-18 15:06:18
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wybór biegłego rewidenta.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Biegłego Rewidenta, tj Ewa Kornalewicz Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 41/16B do dokonania badania sprawozdania finansowego DOMEX-BUD Development S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku. Ewa Kornalewicz Kancelaria Biegłego Rewidenta wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 11194.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP