EBI 2012

Raport EBI nr 1/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2012
Data dodania 2012-01-12 12:36:30
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty przekazywane będą w następujących terminach:
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – 14 luty 2012r. Raport roczny za 2011 rok – 11 maj 2012r. Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 14 maj 2012r. Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – 14 sierpnia 2012r. Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopad 2012r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 3/2012
Data dodania 2012-04-13 20:46:41
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że dnia 13 kwietnia 2012 roku wpłynęło zawiadomienie od Pani Bogusławy Kasprzak o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej DOMEX-BUD Development S.A. z dniem 11 kwietnia 2012 roku. Powodem rezygnacji są względy zdrowotne.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 4/2012
Data dodania 2012-04-27 10:22:14
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2011 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że uległa zmianie data przekazania Raportu Rocznego za 2011 rok z dnia 12 maja br. na dzień 30 kwiecień br.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 7/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 7/2012
Data dodania 2012-05-25 18:58:15
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwiec 2012 r.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2012 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20.06.2012 r.
Projekty Uchwał ZWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2012
Data dodania 2012-06-20 20:24:15
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się dnia 20 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Uchwały DOMEX-BUD Development S.A. ZWZA z dnia 20.06.2012

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2012
Data dodania 2012-06-20 21:09:54
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Powołanie członka Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 09/06/2012 powołało na stanowisko członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Milewskiego. W załączeniu życiorys Pana Krzysztofa Milewskiego.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Krzysztof Milewski – życiorys

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 10/2012
Data dodania 2012-07-04 15:12:52
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Program skupu akcji własnych
ZZarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2012 roku podjął uchwałę nr 02/07/2012 zatwierdzającą program skupu akcji własnych DOMEX-BUD Development S.A., stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z dnia 20 czerwca 2012 roku. W załączeniu program skupu akcji własnych Spółki DOMEX-BUD Development S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Program skupu akcji własnych DOMEX-BUD Development S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 11/2012
Data dodania 2012-07-26 12:47:44
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Skup akcji własnych
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż na podstawie uchwały nr 11/06/2012 ZWZA z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji imiennych w dniu 26 lipca 2012 roku wynosi 171 000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy) sztuk po cenie 1,50 złote za akcje. Nabyte akcje stanowią 3,16% w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,16% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 171 000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy) sztuk akcji własnych, co stanowi 3,16% w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,16% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, Średnia cena zakupu wynosi 1,50 złotych. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie ZWZA do nabycia akcji własnych w terminie do 20 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 14/2012
Data dodania 2012-09-19 09:00:10
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wybór biegłego rewidenta.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 18 września 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Kancelarię Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43/45. Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 167.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 15/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 15/2012
Data dodania 2012-10-05 20:33:37
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Skup akcji własnych.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż na podstawie uchwały nr 11/06/2012 ZWZA z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji imiennych w dniu 5 października 2012 roku wynosi 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) sztuk po cenie 1,50 złote za akcje. Nabyte akcje stanowią 14,78% w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,78% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż w obecnej chwili posiada 971 000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) sztuk akcji własnych imiennych, co stanowi 17,94% w kapitale zakładowym Spółki oraz 17,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, średnia cena zakupu wynosi 1,50 złotych.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 16/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 16/2012
Data dodania 2012-10-05 20:48:25
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2012.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. uzupełnia raport bieżący nr 15/2012 z dnia 5 października o podstawę prawną. Poniżej prawidłowa treść raportu z podstawą prawną:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż na podstawie uchwały nr 11/06/2012 ZWZA z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji imiennych w dniu 5 października 2012 roku wynosi 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) sztuk po cenie 1,50 złote za akcje. Nabyte akcje stanowią 14,78% w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,78% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż w obecnej chwili posiada 971 000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) sztuk akcji własnych imiennych, co stanowi 17,94% w kapitale zakładowym Spółki oraz 17,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, średnia cena zakupu wynosi 1,50 złotych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 17/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 17/2012
Data dodania 2012-10-09 18:41:02
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zakończenie programu skupu akcji własnych.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje iż, w dniu 9 października 2012 roku podjął uchwałę o zakończeniu skupu akcji własnych realizowanego na mocy upoważnienia nadanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 11/06/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku.
Emitent przekazuje informacje podsumowujące wyniki skupu akcji własnych:
Program skupu akcji własnych realizowany był w okresie od dnia 4 lipca 2012 roku do dnia 9 października 2012 roku.
W ramach realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła łącznie 971 000 sztuk akcji własnych imiennych.
Nabyte akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 971 000 sztuk, stanowią 17,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje uprawniają do 971 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 17,94% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Średnia cena za jedną akcję nabywaną w ramach programu skupu akcji własnych wynosiła 1,50 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt 2 zostały nabyte za łączną kwotę 1 456 500,00zł.
W okresie od dnia 4 lipca 2012 roku do dnia 9 października 2012 roku Spółka przeznaczyła na skup akcji własnych kwotę 1 456 500,00zł co stanowi 99,76% wszystkich środków przeznaczonych na skup akcji własnych.
W związku z powyższym Zarząd, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynkach akcji, bieżącej wyceny Emitenta oraz uwzględniając, że 99,76% środków przeznaczonych na skup akcji własnych zostało już wydane podjął uchwałę o zakończeniu skupu akcji własnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 18/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 18/2012
Data dodania 2012-11-09 19:03:06
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 grudnia 2012 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 grudnia 2012 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 grudnia 2012 roku
Projekty Uchwał NWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 20/2012Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 20/2012
Data dodania 2012-12-05 17:06:38
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się dnia 5 grudnia 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Uchwały podjęte na NWZA DOMEX-BUD Development S.A. dnia 05.12.2012

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP