EBI 2013

Raport EBI nr 1/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2013
Data dodania 2013-01-14 09:54:29
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty przekazywane będą w następujących terminach:
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 14 luty 2013 roku Raport roczny za 2012 rok – 10 maj 2013 roku Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 14 maj 2013 roku Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku – 14 sierpień 2013 roku Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopad 2013 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2013
Data dodania 2013-01-25 10:44:11
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wypowiedzenie umowy animacji akcji
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że dnia 24 stycznia 2013 roku otrzymał pismo z Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. wypowiadające umowę animacji akcji Spółki z dniem 28 luty 2013 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 4/2013
Data dodania 2013-02-15 15:46:00
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu za IV kwartał 2012 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że z powodu problemów technicznych niezależnych od Emitenta, związanych z dostępem do systemu EBI w dniu 14 lutego 2013 roku raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku został opublikowany z jednodniowym opóźnieniem.
Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy.

Podstawa prawna:
zasada 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 5/2013
Data dodania 2013-02-26 22:48:00
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora dla akcji Spółki
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisaną, datowaną na 20 lutego 2013 roku umowę o pełnienie funkcji Animatora akcji zawartą z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsko-Białej, który z dniem 28 lutego 2013 roku będzie pełnił funkcję Animatora akcji Spółki DOMEX-BUD Development S.A. Powyższą umowę zawarto na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 6/2013
Data dodania 2013-03-07 20:48:27
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu dnia 27 lutego 2013 roku o umorzeniu 971.000 szt akcji własnych serii A, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 971.000zł oraz zmianie §5 Statutu Spółki.
W związku z powyższym na dzień 27 luty 2013 roku kapitał zakładowy DOMEX-BUD Development S.A. wynosi 4.441.537,00 zł i dzieli się na: – 4.029.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda, – 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, – 52.537 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu DOMEX-BUD Development S.A. wynosi 4 441 537.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 05/12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Tekst jednolity Statutu DOMEX-BUD Development S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 7/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 7/2013
Data dodania 2013-03-07 20:52:28
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiana adresu siedziby Spółki
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu dnia 27 lutego 2013 roku o zmianie adresu siedziby Spółki. Aktualny adres siedziby DOMEX-BUD Development S.A. jest następujący: 52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 10.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2013
Data dodania 2013-03-07 20:56:02
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Rozpoczęcie nowej inwestycji
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że Spółka rozpoczęła budowę budynku mieszkalno-usługowego w Kątach Wrocławskich, który realizowany będzie pod nazwą PLATINIUM. W budynku zaprojektowano 6 lokali usługowych oraz 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 747m².

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2013
Data dodania 2013-03-29 14:48:08
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2013 roku.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 kwietnia 2013 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 26.04.2013
Projekty Uchwał NWZA

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 10/2013
Data dodania 2013-04-26 13:27:22
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Treść Uchwał podjętych na NWZA DOMEX-BUD Development S.A. w dniu 26.04.2013

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 11/2013
Data dodania 2013-04-30 18:14:27
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Program skupu akcji własnych.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku podjął uchwałę nr 05/04/2013 zatwierdzającą program skupu akcji własnych DOMEX-BUD Development S.A., stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 roku. W załączeniu program skupu akcji własnych Spółki DOMEX-BUD Development S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Program skupu akcji własnych

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 12/2013
Data dodania 2013-05-06 15:12:21
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2012 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że uległa zmianie data przekazania Raportu Rocznego za 2012 rok z dnia 10 maja br. na dzień 28 maj br.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 14/2013
Data dodania 2013-05-25 14:18:41
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2012 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że uległa zmianie data przekazania Raportu Rocznego za 2012 rok z dnia 28 maja br. na dzień 31 maj br.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 16/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 16/2013
Data dodania 2013-05-31 14:11:52
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na 26 czerwca 2013 r. na godzinie 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2013
Projekty uchwał ZWZA 26.06.2013

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 17/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 17/2013
Data dodania 2013-06-20 18:48:29
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Skup akcji własnych
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż na podstawie Uchwały nr 3 NWZA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji imiennych w dniu 20 czerwca 2013 roku wynosi 879 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy ) sztuk po cenie 1,70 zł za akcje. Nabyte akcje stanowią 19,79% w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż w obecnej chwili posiada 879 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk akcji własnych imiennych, co stanowi 19,79% w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, średnia cena zakupu wynosi 1,70 zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 18/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 18/2013
Data dodania 2013-06-26 15:52:38
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Skup akcji własnych
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 20/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 20/2013
Data dodania 2013-09-20 08:11:51
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Zakończenie programu skupu akcji własnych
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje iż, w dniu 19 września 2013 roku podjął uchwałę o zakończeniu skup akcji własnych realizowanego na mocy upoważnienia nadanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą nr 3 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Emitent przekazuje informacje podsumowujące wyniki skupu akcji własnych:
Program skupu akcji własnych realizowany był w okresie od dnia 6 maja 2013 roku do dnia 19 września 2013 roku.
W ramach realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 879 000 sztuk akcji własnych imiennych.
Nabyte akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 879 000 sztuk, stanowią 19,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje uprawniają do 879 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 19,79% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Średnia cena za jedną akcję nabywaną w ramach programu skupu akcji własnych wynosiła 1,70 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt 2 zostały nabyte za łączną kwotę 1 494 300,00zł.
W okresie od dnia 6 maja 2013 roku do dnia 19 września 2013 roku Spółka przeznaczyła na skup akcji własnych kwotę 1 494 300,00zł co stanowi 98,95% wszystkich środków przeznaczonych na skup akcji własnych. W związku z powyższym Zarząd, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynkach akcji, bieżącej wyceny Emitenta oraz uwzględniając, że 98,95% środków przeznaczonych na skup akcji własnych zostało już wydane podjął uchwałę o zakończeniu skupu akcji własnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 21/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 21/2013
Data dodania 2013-10-11 11:41:16
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 listopada 2013 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 listopada 2013r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 6 listopada 2013 roku.

Projekty Uchwał NWZA

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 22/2013Rozwiń

typ raportu Raport Bieżący
numer 22/2013
data dodania 2013-11-06 13:05:09
spółka BPX Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 6 listopada 2013 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na NWZA DOMEX-BUD Development S.A. dnia 06.11.2013

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 24/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 24/2013
Data dodania 2013-11-14 16:32:54
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Wybór biegłego rewidenta
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 14 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Kancelarię Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43/45. Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 167.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 25/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 25/2013
Data dodania 2013-12-27 19:32:57
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji DOMEX-BUD Development S.A.
Spółka DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, że w dniu 27 grudnia 2013 roku podpisany został List intencyjny („List”) pomiędzy Tomaszem Kowalskim, który posiada większościowy pakiet akcji Spółki i jednocześnie jest Prezesem Zarządu DOMEX-BUD Development S.A., a Spółką Business Partners eXcellence Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem listu jest określenie zasad sprzedaży 3 150 000 akcji imiennych DOMEX-BUD Development S.A. które należą do Tomasza Kowalskiego i które stanowią 70,92 % w kapitale zakładowym Spółki i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów.
Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta po spełnieniu następujących warunków:
sprzedaży przez DOMEX-BUD Development S.A. aktualnie realizowanej inwestycji mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich,
sprzedaży nieruchomości i ruchomości posiadanych przez Spółkę DOMEX-BUD Development S.A. związanych z prowadzoną działalnością budowlaną,
zabezpieczeniu obsługi gwarancyjnej i rękojmi wybudowanych i sprzedanych przez DOMEX-BUD Development S.A. lokali mieszkalnych.
Umowa sprzedaży akcji zostanie podpisana w terminie do dnia 30 stycznia 2014 roku.
Spółka Business Partners eXcellence Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa w branży informatycznej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 26/2013Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 26/2013
Data dodania 2013-12-30 23:17:30
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Sprzedaż nieruchomości
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 roku Spółka podpisała umowy sprzedaży dwóch nieruchomości. Przedmiotem umów sprzedaży są: 1. Lokal mieszkalny we Wrocławiu oraz dwa miejsca postojowe w garażu podziemnym. 2. Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Kątach Wrocławskich przy ul. Sikorskiego 6 – inwestycja zaawansowana w 97%. Łączna cena sprzedaży wyniosła 3 609 502,46zł brutto. Nabywcą powyższych nieruchomości jest DOMEX-BUD Sp. z o. o. SKA z siedzibą we Wrocławiu. Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz DOMEX-BUD Development S.A. posiada 100% akcji w spółce DOMEX-BUD Sp. z o. o. SKA.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP