EBI 2015

Raport EBI nr 1/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 01/2015
Data dodania 2015-01-08 14:10:43
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zmiany w polityce rachunkowości Spółki.

Zarząd BPX S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 08 stycznia 2015 r. podjął uchwałę o wprowadzeniu zmian do polityki rachunkowości stosowanej przez Spółkę.

Zmiany nastąpią w następującym zakresie:
– wprowadzenie wewnętrznych korekt nie mających znaczenia dla prezentacji danych dotyczących nazewnictwa i numeracji kont księgowych,
– rachunek zysków i strat sporządzany będzie w wariancie porównawczym.

Przyjęte zmiany mają zastosowanie dla sprawozdań finansowych oraz księgowości Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. Pierwszym raportem sporządzonym z uwzględnieniem nowej polityki rachunkowości wraz z danymi porównawczymi będzie raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 2/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 02/2015
Data dodania 2015-01-14 09:43:59
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Zarząd Spółki BPX S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Raporty przekazywane będą w następujących terminach:

 • Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku
 • Raport roczny za 2014 rok – 13 maja 2015 roku
 • Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku
 • Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku
 • Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 3/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 03/2015
Data dodania 2015-01-15 11:37:40
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zamiar połączenia BPX S.A. z Business Partners eXcellence sp. z o.o.

Emitent informuje, iż Zarząd BPX S.A. („Spółka”) podjął decyzję o zamiarze połączenia Spółki z Business Partners eXcellence sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262389, posiadającą NIP: 8942878184 i REGON: 020355704, której kapitał zakładowy w kwocie 78.400,00 zł został opłacony w całości.

Oba podmioty rozpoczną prace nad ustaleniem wszelkich niezbędnych szczegółów tego procesu. Jednocześnie rozpoczęte zostaną prace nad sporządzeniem planu połączenia. Spółka będzie informowała w odrębnych raportach o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu połączenia.

Zarząd BPX S.A. wskazuje, że podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze połączenia nie stanowi wiążącego zobowiązania Spółki wobec Business Partners eXcellence sp. z o.o., ani żadnego innego podmiotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 4/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 04/2015
Data dodania 2015-01-16 16:08:55
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Rejestracja spółki zależnej.

Zarząd Spółki BPX S.A. (”Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu w Republice Czeskiej spółki: BPX Czech Republik s.r.o., w której Spółka jest jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Kapitał zakładowy spółki BPX Czech Republik s.r.o wynosi 150.000 koron czeskich i został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 6/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 06/2015
Data dodania 2015-03-02 15:10:16
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zmiana terminu wykupu obligacji.

Zarząd Spółki BPX S.A. (”Spółka”) informuje, iż Business Partners Excellence Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany terminu wykupu obligacji objętych przez Spółkę (informacja o objęciu obligacji została opublikowana w raporcie bieżącym nr 11/2014). Zarząd Spółki wyraził zgodę na powyższą zmianę.
Zgodnie z pierwotnymi warunkami emisji wykup obligacji nastąpić miał w terminie do dnia 31 marca 2015 roku. Termin wykupu przedmiotowych obligacji został przedłużony do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 7/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 07/2015
Data dodania 2015-03-30 16:20:30
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Uzgodnienie Planu Połączenia ze spółką „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Emitent informuje, iż Zarząd BPX S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o przyjęciu Planu Połączenia Spółki z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262389, posiadającą NIP: 8942878184 i REGON: 020355704, której kapitał zakładowy w kwocie 78.400,00 zł został opłacony w całości.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Plan Połączenia z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz uchwałę Spółki w sprawie przyjęcia Planu Połączenia
Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku „Business Partners eXcellence” sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na BPX S.A. jako Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia Spółek, wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą BPX Spółka Akcyjna.
O kolejnych etapach procedury połączeniowej Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy BPX S.A. a Business Partners eXcellence sp. z o.o.
Uchwała Zarządu BPX S.A. w sprawie przyjęcia Planu Połączenia.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 8/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2015
Data dodania 2015-05-05 09:35:28
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Rejestracja spółki zależnej
Zarząd Spółki BPX S.A. (”Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki spółki: BPX USA Ltd., w której Spółka jest udziałowcem posiadającym 90% udziałów uprawniających do wykonywania 90% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy spółki BPX USA Ltd. wynosi 100.000 USD.
Spółka BPX USA Ltd., tak jak BPX S.A. będzie działać w branży usług IT. Podstawową działalnością przedsiębiorstwa będą usługi doradcze dotyczące wykorzystania systemów informatycznych, usługi związane z rozwojem i utrzymaniem tych systemów w ruchu.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 9/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2015
Data dodania 2015-05-07 14:35:17
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Decyzja o publikacji raportów okresowych skonsolidowanych
Zarząd BPX S.A. informuje, że począwszy od raportu za I kw. 2015 r. ze względu na rejestrację spółki zależnej BPX Czech Republik s.r.o., która rozpoczęła działalność w I kw. 2015 r., Emitent zamierza publikować raporty okresowe skonsolidowane, które będą zawierały raporty jednostkowe zgodnie z §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Poniżej zaktualizowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku:
-skonsolidowany (zawierający jednostkowy) raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 r.
-skonsolidowany (zawierający jednostkowy) raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 r.
-skonsolidowany (zawierający jednostkowy) raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 12/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 12/2015
Data dodania 2015-05-27 15:06:04
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2015 roku.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2015 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna & Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 13/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 13/2015
Data dodania 2015-06-12 15:53:10
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Przekazanie opinii biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia i I Zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Emitent przekazuje opinię biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia Spółki z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sprawozdanie Zarządu Spółki uzasadniające połączenie.

Emitent po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki z Business Partners eXcellence sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262389, posiadającą NIP: 8942878184 i REGON: 020355704, której kapitał zakładowy w kwocie 78.400,00 zł został opłacony w całości.

Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Business Partners eXcellence sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na BPX S.A. jako Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia Spółek, wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą BPX Spółka Akcyjna.

Plan połączenia został opublikowany przez Spółkę dnia 30.03.2015 r. w raporcie bieżącym EBI nr 7/2015 i od tego dnia nieprzerwanie jest dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.bpx.pl.

Zarząd informuje, że akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z treścią dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 w biurze Spółki tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 we Wrocławiu, od dnia dzisiejszego do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie połączenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Dokumenty te od dnia dzisiejszego są nieprzerwanie dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.bpx.pl.

O kolejnych etapach procedury połączeniowej Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Załączniki:

 

Raport EBI nr 14/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 14/2015
Data dodania 2015-06-17 18:40:02
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 lipca 2015 roku.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 lipca 2015 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna & Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Zarząd BPX S.A. (dalej: „Spółka”) ponadto zawiadamia, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie dotyczyło przede wszystkim połączenia Spółki z Business Partners eXcellence sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław). Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Business Partners eXcellence sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na BPX S.A. jako Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia Spółek, wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą BPX Spółka Akcyjna. Zarząd informuje, że akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z treścią dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 w biurze Spółki tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 we Wrocławiu, od dnia dzisiejszego do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie połączenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe i § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 15/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 15/2015
Data dodania 2015-06-17 18:43:44
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zamierzone zmiany w statucie Spółki.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 13 lipca 2015 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany Statutu Spółki. Z tego powodu w załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 16/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 16/2015
Data dodania 2015-06-24 12:57:34
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2015 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 17/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 17/2015
Data dodania 2015-06-24 12:59:20
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 24 czerwca 2015 roku:

„Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. – 3.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na ZWZA i stanowi 88,42% w głosach ogółem.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 18/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 18/2015
Data dodania 2015-06-29 10:21:59
Spółka BPX Spółka Akcyjna

II Zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Zarząd BPX S.A. (dalej: „Spółka”) po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki z Business Partners eXcellence sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262389, posiadającą NIP: 8942878184 i REGON: 020355704, której kapitał zakładowy w kwocie 78.400,00 zł został opłacony w całości.
Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Business Partners eXcellence sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na BPX S.A. jako Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia Spółek, wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą BPX Spółka Akcyjna.

Plan połączenia wraz z opinią z jego badania został opublikowany przez Spółkę dnia 12 czerwca 2015 r. w raporcie bieżącym EBI 13/2015 i od tego dnia nieprzerwanie jest dostępny na stronie internetowej. W tym samym raporcie nastąpiło I zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Zarząd informuje, że akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z treścią dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 w biurze Spółki tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 we Wrocławiu, od dnia 12 czerwca 2015 r. do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie połączenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Ponadto Zarząd Spółki przypomina o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 lipca 2015 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna & Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 19/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 19/2015
Data dodania 2015-07-13 14:27:02
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Informacja o podjęciu uchwał o połączeniu BPX S.A. na połączenie z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o.

BPX S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. w dniu 13.07.2015 roku podjęło uchwałę o połączeniu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. czym wyraziło zgodę na połączenie oraz na zmianę Statutu z tym związaną.

Dokładną treść podjętych uchwał NZWA BPX S.A. Spółka opublikuje niezwłocznie po sporządzeniu protokołu przez notariusza.

W dniu dzisiejszym Zarząd BPX S.A. powziął również informację o tym iż, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 13.07.2015 r. podjęło uchwałę o połączeniu „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 20/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 20/2015
Data dodania 2015-07-13 15:47:24
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 lipca 2015 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 lipca 2015 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 21/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 21/2015
Data dodania 2015-07-30 11:57:07
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Odwołanie i powołanie prokurenta.

Zarząd BPX S.A. informuje, że dnia 29 lipca 2015 r. podjął uchwałę nr 03/07/2015 w sprawie odwołania prokurenta Pani Agnieszki Fingas i uchwałę nr 04/07/2015 w sprawie powołania prokurenta Pana Bartosza Jarkowskiego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 22/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 22/2015
Data dodania 2015-08-06 16:09:21
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Umowa ze spółką z branży usługowej.

Zarząd spółki BPX S.A. (Emitenta) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2015 roku, spółka BPX S.A. otrzymała informację iż spółka „Business Partners eXcelence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarła kontrakt, którego wartość wynosi 976.500 zł. Umowa została zawarta ze spółką z branży usługowej. Umowa dotyczy wykonania usług rozwojowych w obszarze systemu SAP. Przewidywany termin realizacji umowy to 3 kwietnia 2017 r.
W związku z procesem połączenia BPX S.A. i „Business Partners eXcelence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent złożył do KRS wniosek o rejestrację połączenia spółek) z dniem połączenia Emitent stanie się stroną zawartej umowy, której wartość stanowi ponad 20% kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 marca 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Bartosz Jarkowski – Prokurent

Raport EBI nr 23/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 23/2015
Data dodania 2015-08-11 10:22:12
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Odwołanie i powołanie Członka Zarządu.

Zarząd Emitenta informuje, iż z dniem dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały nr 01/07/2015 w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Zarządu Rafała Klawikowskiego oraz uchwały nr 02/07/2015 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Michała Wierzbowskiego.
Kadencja wyżej wymienionego Członka Zarządu upłynie z dniem 23.01.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 25/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 25/2015
Data dodania 2015-08-31 15:44:09
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Połączenie Emitenta z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 31.08.2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS połączenia Emitenta z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 26/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 26/2015
Data dodania 2015-08-31 15:46:25
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, emisji akcji serii D i E oraz umorzeniu akcji serii A.

Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 31.08.2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.366.600,00 zł, w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E oraz umorzenia 3.150.000 akcji serii A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 27/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 27/2015
Data dodania 2015-08-31 15:49:10
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Nowy tekst jednolity Statutu Spółki.

Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 31.08.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy zarejestrował zmianę Statutu Emitenta dokonaną w dniu 13 lipca 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które uchwaliło również nowy tekst jednolity Statutu Spółki, załączony do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 28/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 28/2015
Data dodania 2015-09-24 13:05:10
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Unieważnienie obligacji.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu 24.09.2015 r. podjął uchwałę nr 01/09/2015 w sprawie unieważnienia obligacji, o następującej treści:
W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały Nr 03/07/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie połączenia BPX S.A. z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wynikającym z połączenia wygaszeniem obligacji na okaziciela serii A:2014 wyemitowanych i przydzielonych Spółce na podstawie Uchwały nr 1/I/2014 i Uchwały nr 2/I/2014 Zarządu „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z dnia 24 stycznia 2014 r., Zarząd Spółki dokonał unieważnienia 4.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A:2014 o numerach seryjnych od 0001 do 4000 i podjął decyzję o zniszczeniu dokumentów w/w obligacji na okaziciela serii A:2014.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 29/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 29/2015
Data dodania 2015-11-10 20:14:29
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że raport kwartalny Spółki za III kwartał 2015 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 13 listopada 2015 roku (raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.), zostanie opublikowany w dniu 16 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 31/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 31/2015
Data dodania 2015-11-19 20:42:51
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2015 roku.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2015 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe i § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 32/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 32/2015
Data dodania 2015-11-19 20:45:20
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zamierzone zmiany w statucie spółki.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 16 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany Statutu Spółki. Z tego powodu w załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 33/2015Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 33/2015
Data dodania 2015-12-17 12:55:24
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2015 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP