ESPI 2015

Raport ESPI 1/2015Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 1/2015
Data dodania 27-05-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 24 czerwca 2015 roku.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2015 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna & Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektem uchwał.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwal.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
27-05-2015 Anna Saczuk – Prezes Zarządu

27-05-2015 Rafał Klawikowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 2/2015Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 2/2015
Data dodania 17-06-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 13 lipca 2015 roku.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 lipca 2015 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna & Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p.

Załączniki:

Ogłoszenie wraz z projektem formularzem oraz pelnomocnictwem- NZWA na dzien 13072015 r..pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
17-06-2015 Anna Saczuk – Prezes Zarządu

17-06-2015 Rafał Klawikowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 3/2015Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 3/2015
Data sporządzenia 24-06-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 24 czerwca 2015 roku:

„Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. – 3.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na ZWZA i stanowi 88,42% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

24-06-2015 Anna Saczuk – Prezes Zarządu

24-06-2015 Rafał Klawikowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 4/2015Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 4/2015
Data sporządzenia 29-06-2015
Spółka BPX S.A.
Temat II Zawiadomienie o zamiarze połączenia
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. (dalej: „Spółka”) po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki z Business Partners eXcellence sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262389, posiadającą NIP: 8942878184 i REGON: 020355704, której kapitał zakładowy w kwocie 78.400,00 zł został opłacony w całości.

Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Business Partners eXcellence sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na BPX S.A. jako Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia Spółek, wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą BPX Spółka Akcyjna.

Plan połączenia wraz z opinią z jego badania został opublikowany przez Spółkę dnia 12 czerwca 2015 r. w raporcie bieżącym EBI 13/2015 i od tego dnia nieprzerwanie jest dostępny na stronie internetowej. W tym samym raporcie nastąpiło I zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Zarząd informuje, że akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z treścią dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 w biurze Spółki tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 we Wrocławiu, od dnia 12 czerwca 2015 r. do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie połączenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.Ponadto Zarząd Spółki przypomina o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 lipca 2015 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna & Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p.

 

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

29-06-2015 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu

29-06-2015 – Rafał Klawikowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 5/2015Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 5/2015
Data sporządzenia 13-07-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 13 lipca 2015 roku:
„Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. – 3.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na ZWZA i stanowi 88,42% w głosach ogółem.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

13-07-2015 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu

13-07-2015 – Rafał Klawikowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 6/2015Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 6/2015
Data sporządzenia 02-09-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 2 września 2015 roku otrzymał od spółki BPX Inc. sp. z o.o. zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie, następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu spółki BPX Inc. sp. z o.o. informuje, że dnia 31 sierpnia 2015 r. powziął wiadomość, iż dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał połączenie spółki BPX S.A. z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 20.366.600 zł poprzez emisję akcji połączeniowych serii D w ilości 18.354.000 sztuk i akcji serii E w ilości 1.600.063 sztuk oraz umorzenie 3.150.000 sztuk akcji serii A.
W wyniku w/w połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BPX S.A. spółka pod firmą: BPX Inc. sp. z o.o. jako udziałowiec łączącej się spółki pod firmą: „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu objęła 18.354.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i stała się akcjonariuszem BPX S.A.
Przed połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego BPX S.A. spółka BPX Inc. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nie posiadała żadnych akcji BPX S.A.
Aktualnie spółka BPX Inc. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiada 18.354.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D BPX S.A., co daje 90,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 18.354.000 głosów które dają 90,12% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.
W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia spółka BPX Inc. sp. z o.o. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w BPX S.A.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.”

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

02-09-2015 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu

02-09-2015 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 7/2015Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 7/2015
Data sporządzenia 03-09-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 3 września 2015 roku otrzymał od pana Bogusława Cieślaka zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie, następującej treści:

„W nawiązaniu do przesłanego zawiadomienia przez spółkę BPX Inc. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 02.09.2015 r. składam uzupełnione zawiadomienie zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że dnia 31 sierpnia 2015 r. Bogusław Cieślak powziął wiadomość, iż dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał połączenia spółki BPX S.A. z „Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 20.366.600 zł poprzez emisję akcji połączeniowych serii D w ilości 18.354.000 sztuk i akcji serii E w ilości 1.600.063 sztuk oraz umorzenie 3.150.000 sztuk akcji serii A.

W wyniku w/w połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BPX S.A. spółka pod firmą: BPX Inc. sp. z o.o. jako udziałowiec łączącej się spółki pod firmą: „Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu objęła 18.354.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i stała się akcjonariuszem BPX S.A. Jednocześnie informuję, że Bogusław Cieślak objął 500.063 akcji na okaziciela serii E.

Przed połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego BPX S.A. spółka BPX Inc. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako podmiot dominujący wobec spółki „Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. posiadała pośrednio 3.150.000 akcji imiennych BPX S.A., co dawało procentowy udział w kapitale zakładowym BPX S.A. – 88,42% i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie Bogusław Cieślak posiada 18.854.063 akcji zwykłych na okaziciela spółki BPX S.A. (w tym podmiot zależny od Bogusława Cieślaka – BPX Inc. Sp. z o.o. posiada 18.354.000 akcji zwykłych na okaziciela), co daje łącznie 92,57% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 18.854.063 głosów na WZA (w podmiot zależny od Bogusława Cieślaka – BPX Inc. Sp. z o.o. posiada 18.354.000 głosów), które dają łącznie 92,57% udziału w ogólnej liczbie głosów.

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie zamierzam zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w BPX S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. „

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

03-09-2015 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu

03-09-2015 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 8/2015Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 8/2015
Data sporządzenia 04-09-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 4 września 2015 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie.
W dniu 31.08.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował nową emisję akcji serii D i E, w związku z powyższym stan posiadania akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej i podmiot od niego zależny zwiększył się o 18.354.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (akcje nabyte przez BPX Inc. Sp. z o.o. – podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej) oraz 500.063 akcji zwykłych na okaziciela serii E (akcje nabyte przez Członka Rady Nadzorczej). Cena emisyjna akcji serii D, związanej z połączeniem spółek BPX S.A. z „Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. wynosiła 1,00 zł. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 1,00 zł.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

04-09-2015 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu

04-09-2015 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 9/2015Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 9/2015
Data sporządzenia 04-09-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 4 września 2015 roku otrzymał od pani Anny Kowalskiej zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie, następującej treści:
„Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że dnia 31 sierpnia 2015 r. powzięłam wiadomość, iż dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał połącznia spółki BPX S.A. z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 20.366.600 zł poprzez emisję akcji połączeniowych serii D w ilości 18.354.000 sztuk i akcji serii E w ilości 1.600.063 sztuk oraz umorzenie 3.150.000 sztuk akcji serii A.
W wyniku połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zmianie uległ procentowy mój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz udział procentowy w ogólnej jej liczbie głosów.
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego posiadałam 266.023 sztuk akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A., co dawało 7,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 266.023 głosów, które dawały 7,47% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie posiadam nadal 266.023 sztuk akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A., co daje 1,31 % udziału w podwyższonym do 20.366.600 zł kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 266.023 głosów, które dają 1,31% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.
W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia spółka BPX Inc. Sp. z o.o. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej licznie głosów w BPX S.A.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.”

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

04-09-2015 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu

04-09-2015 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu 

Raport ESPI 10/2015Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 10/2015

Data
sporządzenia

19-11-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2015 roku.
Podstawa
prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
 
Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2015 r. na godzinę 16:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki:

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • 19.11.2015 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu
  • 19.11.2015 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport ESPI 11/2015Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 11/2015

Data
sporządzenia

17-12-2015
Spółka BPX S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa
prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
 
 
Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 16 grudnia 2015 roku:

BPX Inc. sp. z o.o. – 18.354.000 głosów z 18.354.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na NWZA i stanowi 90,12% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • 17.12.2015 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu
  • 17.12.2015 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP