ESPI 2016

Raport ESPI 1/2016 Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 1/2016

Data
sporządzenia

26-02-2016
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
Podstawa
prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2016 roku otrzymał od pana Bogusława Cieślaka zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie, następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 2005 roku niniejszym zawiadamiam:

W dniu 23 lutego 2016 r. Bogusław Cieślak powziął wiadomość, iż dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki BPX S.A. do kwoty 20.804.210 zł poprzez emisję akcji serii F w ilości 404.276 sztuk i akcji serii G w ilości 33.334 sztuk.
Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniem mój stan posiadania wraz z podmiotem zależnym BPX Inc. Sp. z o.o. przedstawiał się następująco:
a) posiadana liczba akcji spółki BPX S.A. wynosiła 18.854.063 akcji zwykłych na okaziciela, w tym BPX Inc. Sp. z o.o. – podmiot zależny posiadał 18.354.000 akcji;
b) posiadany procentowy udział akcji spółki BPX S.A. wynosił 92,57%;
c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosiła 18.854.063 głosów, w tym BPX Inc. Sp. z o.o. – podmiot zależny posiadał 18.354.000 głosów;
d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosił 92,57%.
W związku ze zdarzeniem, o których mowa powyżej, przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki BPX S.A. wynosi 18.854.063 akcji zwykłych na okaziciela, w tym BPX Inc. Sp. z o.o. – podmiot zależny posiada 18.354.000 akcji;
b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki BPX S.A. wynosi 90,62%;
c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BPX S.A. wynosi 18.854.063 głosów, w tym BPX Inc. Sp. z o.o.. – podmiot zależny posiada 18.354.000 głosów;
d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BPX S.A. wynosi 90,62%.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.”

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  • 26.02.2016 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu
  • 26.02.2016 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport ESPI 2/2016 Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 2/2016

Data
sporządzenia

26-02-2016
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie od Członka Zarządu.
Podstawa
prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2016 roku otrzymał od Członka Zarządu pana Michała Wierzbowskiego zawiadomienie zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie.
1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba przekazująca informację jest Członkiem Zarządu BPX S.A.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje zwykłe na okaziciela BPX S.A.
3) Data i miejsce zawarcia transakcji, wolumen i cena transakcji oraz rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia:
W dniu 24.09.2015 r. nabycie 250 akcji po średniej cenie 2,21 PLN poza rynkiem regulowanym (rynek NC).
W dniu 06.10.2015 r. nabycie 400 akcji po średniej cenie 2,27 PLN poza rynkiem regulowanym (rynek NC).
W dniu 02.12.2015 r. nabycie 100 akcji po średniej cenie 1,94 PLN poza rynkiem regulowanym (rynek NC).
W dniu 22.02.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował nową emisję akcji serii F i G, w związku z powyższym stan posiadania akcji Emitenta przez pana Michała Wierzbowskiego zwiększył się o 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Cena emisyjna akcji serii F wynosiła 1,00 zł.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  • 26.02.2016 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu
  • 26.02.2016 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport ESPI 3/2016 Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 3/2016

Data
sporządzenia

04-03-2016
Spółka BPX S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2016 roku.
Podstawa
prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 marca 2016 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Załączniki:
OGŁOSZENIE_Projekty_uchwal_wraz_z_Zalacznikiem do uchwaly5.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  • 04.03.2016 – Anna Saczuk – Prezes Zarządu
  • 04.03.2016 – Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport ESPI 4/2016 Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 4/2016

Data
sporządzenia

31-03-2016
Spółka BPX S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa
prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 30 marca 2016 roku:
BPX Inc. sp. z o.o. – 18.354.000 głosów z 18.354.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na NWZA i stanowi 88,22% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

31.03.2016 – Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2016 Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 6/2016

Data
sporządzenia

17-06-2016
Spółka BPX S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa
prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 16 czerwca 2016 roku:
BPX Inc. sp. z o.o. we Wrocławiu – 18.354.000 głosów z 18.354.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na ZWZA i stanowi 88,22% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

17.06.2016 – Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 7/2016 Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 7/2016

Data
sporządzenia

06-09-2016
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie.
Podstawa
prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 05 września 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogusława Cieślaka.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki: Zawiadomienie.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

06.09.2016 – Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP