EBI 2018

Raport EBI nr 1/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2018
Data dodania 2018-01-10 13:52
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
Rada Nadzorcza postanowiła wybrać AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. ul. Królowej Jadwigi 246/3, 30-218 Kraków.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2018
Data dodania 2018-01-12 16:47
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego BPX S.A. za rok 2017, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich pod nr 4037, działającym pod firmą AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 246/3, 30-218 Kraków.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 3/2018
Data dodania 2018-01-19 15:54
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018r.

Zarząd BPX S.A. ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.:

Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok: 21 marca 2018 r.
Raport roczny jednostkowy za 2017 rok: 21 marca 2018 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2018Rozwiń

Typ raportu Raport roczny jednostkowy
Numer 4/2018
Data dodania 2018-03-21 15:21
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport Roczny 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2018Rozwiń

Typ raportu Raport roczny skonsolidowany
Numer 5/2018
Data dodania 2018-03-21 15:27
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport Roczny 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2018Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 6/2018
Data dodania 2018-05-15 13:57
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport Kwartalny

 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 7/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 7/2018
Data dodania 2018-21-05 16:06
Spółka BPX Spółka Akcyjna

 

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 19 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

 

 Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raport EBI nr 8/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2018
Data dodania 2018-19-06 19:56
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 19 czerwca 2018 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

 
 
 Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP