ESPI 2017

Raport ESPI 1/2017 Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 1/2017

Data
sporządzenia

24-04-2017
Spółka BPX S.A.
Temat Rozwiązanie i wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego BPX Cieślak spółki jawnej z siedzibą we Wrocławiu.
Podstawa
prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Treść raportu:

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rozwiązaniu i wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego BPX Cieślak spółki jawnej z siedzibą we Wrocławiu (głównego akcjonariusza BPX S.A.) na skutek czego akcjonariuszami BPX S.A. stali się wspólnicy tej spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

24.04.2017 – Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 2/2017 Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 2/2017

Data
sporządzenia

24-04-2017
Spółka BPX S.A.
Temat Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa
prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że dnia 24 kwietnia 2017 roku otrzymał informacje od:
1_ Pana Bogusława Cieślaka,
2_ Pani Anny Saczuk,
3_ Pana Marcina Zogi,
których obowiązek przekazania określony został w art. 69 w/w ustawy.
W wyniku rozwiązania spółki pod firmą: BPX Cieślak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, która była akcjonariuszem BPX S.A. posiadającym 18.354.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D BPX S.A., co dawało 88,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 18.354.000 głosów które dawały 88,22% udziału w ogólnej liczbie głosów, akcjonariuszami stali się dotychczasowi wspólnicy spółki.
1_ Pan Bogusław Cieślak przed rozwiązaniem spółki pod firmą: BPX Cieślak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu posiadał wraz z podmiotem zależnym BPX Cieślak spółka jawna we Wrocławiu:
a_ posiadana liczba akcji spółki BPX S.A. wynosiła 18.860.026 akcji zwykłych na okaziciela, w tym BPX Cieślak spółka jawna – podmiot zależny posiadał 18.354.000 akcji zwykłych na okaziciela, natomiast jako osoba fizyczna posiadał 506.026 sztuk akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A.,
b_ posiadany procentowy udział akcji spółki BPX S.A. wynosił 90,65%;
c_ posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosiła 18.860.026 głosów, w tym BPX Cieślak spółka jawna – podmiot zależny posiadał 18.354.000 głosów;
d_ posiadany procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów BPX S.A. wynosił 90,65%.

Aktualnie Bogusław Cieślak posiada 13.662.484 sztuk akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A., co daje 65,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 13.662.484 głosów które dają 65,67% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2_ Pani Anna Saczuk przed rozwiązaniem spółki pod firmą: BPX Cieślak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu nie posiadała akcji BPX S.A.

Aktualnie Anna Saczuk posiada 1.258.357 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D BPX S.A., co daje 6,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.258.357 głosów, które dają 6,05% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3_ Pan Marcin Zoga przed rozwiązaniem spółki pod firmą: BPX Cieślak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu posiadał wraz z podmiotem zależnym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
a_ posiadana liczba akcji spółki BPX S.A. wynosiła 1.001.275 akcji zwykłych na okaziciela, w tym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot zależny posiadał 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, natomiast jako osoba fizyczna posiadał 1.275 akcji zwykłych na okaziciela BPX S.A.,
b_ posiadany procentowy udział akcji spółki BPX S.A. wynosił 4,81%;
c_ posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosiła 1.001.275 głosów, w tym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot zależny posiadał 1.000.000 głosów;
d_ posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosił 4,81%.

Aktualnie Pan Marcin Zoga posiada wraz z podmiotem zależnym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
a_ posiadana liczba akcji spółki BPX S.A. wynosi 2.316.311 akcji zwykłych na okaziciela, w tym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot zależny posiada 2.134.882 akcji zwykłych na okaziciela natomiast jako osoba fizyczna posiada 181.429 akcje zwykłe na okaziciela BPX S.A.,
b_ posiadany procentowy udział akcji spółki BPX S.A. wynosi 11,13%;
c_ posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosi 2.316.311 głosów, w tym Housemax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot zależny posiada 2.134.882 głosów;
d_ posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki BPX S.A. wynosi 11,13%;Ponadto w/w osoby oświadczyły, iż
1_ Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.
2_ Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
3_ Brak jest głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
4_ Brak jest głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
5_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów wynosi:
a. Pan Bogusław Cieślak – aktualnie posiada 13.662.484 głosów, które dają 65,67% udziału w ogólnej liczbie głosów,
b. Pani Anna Saczuk- aktualnie posiada 1.258.357 głosów, które dają 6,05% udziału w ogólnej liczbie głosów,
c. Pan Marcin Zoga – aktualnie posiada 2.316.311 głosów, które dają 11,13% ogólnej liczbie głosów.

Załącznik: zawiadomienie.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

24.04.2017 – Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 3/2017 Rozwiń

Numer 3/2017

Data
sporządzenia

31-05-2017
22:46
Spółka BPX S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.
 
Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne Uregulowania 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 4/2017 Rozwiń

Numer 4/2017

Data
sporządzenia

28-06-2017
10:59
Spółka BPX S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
 
Treść raportu:
Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 27 czerwca 2017 r. roku:

Bogusław Cieślak – 13.662.484 głosów z 13.662.484 akcji, co stanowiło 98,7% głosów na ZWZA i stanowi 65,67% w głosach ogółem.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2017 Rozwiń

Numer 6/2017

Data
sporządzenia

13-11-2017
22:07
Spółka BPX S.A.
Temat Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK BPX S.A. za III kw. 2017 r.
 
Treść raportu:

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe BPX S.A. za III kwartał 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży – 5.608,74 tys. zł

Strata brutto ze sprzedaży – 189,45 tys. zł

EBITDA – -531,32 tys. zł

Strata z działalności operacyjnej – 777,23 tys. zł

Strata netto – 734,39 tys. zł

Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe GK Emitenta w III kwartał 2017 roku to:

Efekt sezonowości związany ze zwiększoną ilością urlopów w okresie letnim oraz powodujący spadek sprzedaży, a także spowolnienie procesu wdrożeń prowadzonych przez Spółkę

Niższa wartość przychodów ze sprzedaży w ujęciu narastającym spowodowana jest ograniczeniem sprzedaż produktów nisko marżowych.

Skupienie się na projektach wysokomarżowych, których horyzont czasowy realizacji rozłożony jest na dwa kwartały, powoduje przesunięcia rozliczenia zakontraktowanych prac na przyszły kwartał.

Raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2017 roku zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2017 r. w systemie EBI.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP