Diagram Gantta

Graf stosowany w zrządzaniu projektami. Jest to graficzny sposób pokazujący rozplanowanie poszczególnych etapów (zadań) projektu w czasie.

Diagram Gantta uwzględnia podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie. Pokazuje czasy rozpoczęcia i zakończenia działań, ich trwania, kolejność i wzajemne zależności.

Etapy tworzenia diagramu Gantta:

  1. Podział projektu na poszczególne zadania.
  2. Określenie ram czasowych dla wyodrębnionych zadań i całego projektu.
  3. Ustalenie kolejności realizacji zadań.
  4. Określenie czasów rozpoczęcia i zakończenia dla poszczególnych zadań.
  5. Graficzne przedstawienie harmonogramu.

 

Zalety Diagramu Gantta: