Globalny kryzys finansowy wstrząsnął fundamentami instytucji finansowych w znaczącym stopniu. Aby przetrwać i móc rozwijać się w tym surowym klimacie ekonomicznym, banki i ubezpieczyciele muszą znaleźć rozwiązania, które umożliwią adaptację do nowej rzeczywistości. Dotyczy to nie tylko działań związanych z rentownością, wielkością i strukturą sprzedaży ale też zarządzaniem ryzykiem i zapewnieniem zgodności ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi, czy organizacyjnymi.

Wyzwania, jakie obecnie stoją przed instytucjami finansowymi, dotyczą między innymi takich obszarów jak:

  • zachowanie stabilności oraz uzyskiwanie efektywności w środowisku malejących marż, zmienności rynkowej oraz stale zaostrzanych przepisów,
  • stały rozwój oraz ekspansję biznesową poprzez dostrzeganie nowych możliwości w środowisku rosnącej konkurencji oraz surowych wymagań budżetowych.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej instytucje te starają się postępować wg zasady „więcej za mniej” oraz wyeliminować niepotrzebne wydatki. Poprawiają także obecne i stosują nowe procesy mające podnieść efektywność działania we wszystkich obszarach funkcjonalnych.

Aby zachować stabilność w całej organizacji, menedżerowie muszą analizować i dokonywać przeglądu wszystkich aspektów działalności, szukać możliwości zwiększenia efektywności oraz redukcji kosztów. Nie jest to zadanie proste – sektor finansowy jest jednym z tych, w którym generowane są olbrzymie ilości danych nt. prowadzonych operacji. Bez specjalistycznego oprogramowania ich przetwarzanie, analiza wyników, schodzenie do fundamentów danego zjawiska ekonomicznego czy szukanie zależności pomiędzy pozornie niezwiązanymi ze sobą faktami, jest niemożliwe lub bardzo czasochłonne. Wspominany właśnie gwałtowny przyrost danych sprawia, że klasyczne rozwiązania analityczne, np. oparte o technologię OLAP pomału przestają być efektywne pod względem szybkości przetwarzania, kosztów zakupu i utrzymania.

Dlatego właśnie coraz popularniejsze są narzędzia klasy Business Intelligence, oparte o technologię: In-Memory, a prekursorem tego rynku był właśnie nasz partner: firma QlikTech. Jej sztandarowy produkt – Platforma QlikView Business Discovery, umożliwia użytkownikom biznesowym samodzielne badanie oraz analizowanie danych dotyczących ryzyka bez żadnych ograniczeń. Rewolucyjna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych w pamięci komputerów pozwala osiągać znaczne oszczędności czasu i pieniędzy potrzebnych na wdrożenie, a przyjazny i intuicyjny interfejs sprawia, że nauka obsługi systemu Qlikview nie zabiera wiele czasu. Uwalnia także od konieczności zlecania tworzenia analiz i raportów specjalistom dysponującym wiedzą z zakresu języków programowania czy zarządzania bazami danych. To z kolei sprawia, że specjaliści IT mogą się skupić na strategicznych dla każdej firmy zadaniach, takich jak np. bezpieczeństwo, wydajność i rentowność infrastruktury IT.

 

Business Intelligence w zarządzaniu ryzykiem i zgodnością z przepisami

Zalety i cechy oprogramowania firmy QlikTech można wymieniać długo. Jednak celem niniejszego opracowania jest zasygnalizowanie możliwości, jakie to oprogramowanie daje w dwóch ważnych dla sektora finansowego obszarach: zarządzaniu ryzykiem i zgodnością z przepisami.
Dzięki szeregowi funkcjonalnych rozwiązań, platforma QlikView jest w stanie pomóc wszystkim użytkownikom zajmującym się ryzykiem oraz zgodnością z przepisami w szybkim dotarciu i sprawnym zarządzaniu informacjami, których potrzebują do podejmowania ugruntowanych decyzji związanych z ryzykiem.

LICZĄ SIĘ EFEKTY:

Tyle teorii, teraz czas najwyższy na praktykę. Z wieloletniego doświadczenia handlowego wiem, że w trakcie każdej prezentacji, konferencji czy seminariów największą uwagą słuchaczy i czytelników cieszą się choćby podstawowe informacje na temat wdrożeń w rzeczywistych firmach. Wychodząc naprzeciw tego typu oczekiwaniom, przedstawiam kilka przypadków konkretnych rozwiązań dedykowanych firmom z sektora finansowego, opartych o system QlikView:

KLIENT: Neuflice OBC (grupa ABN Amro)

Jedna z trzech głównych instytucji bankowości prywatnej we Francji, która zarządza aktywami o wartości ponad 30 miliardów USD.

CELE WDROŻENIA:
Stworzenie scentralizowanego, obejmującego całą organizację systemu monitorowania ryzyka operacyjnego dla kontrolerów banku oraz kadry zarządzającej.
Zagwarantowanie możliwości wiarygodnego, uzyskanego w czasie rzeczywistym śledzenia procesów w obrębie tysięcy operacyjnych punktów kontrolnych.

ROZWIĄZANIE:
Wdrożenie QlikView w centralnej organizacji kontroli ryzyka w celu uzyskania:
• globalnego monitoringu ryzyka operacyjnego oraz badania oszustw,
• scentralizowanego monitoringu, prowadzonego w czasie rzeczywistym, w 1700 punktach kontrolnych, powyżej 8000 stanowisk oraz 5 milionów transakcji miesięcznie,
• umożliwienia porównywania oraz połączenia danych z różnych źródeł oraz z różnej perspektywy w celu należytego zrozumienia działań w obszarach budzących zaniepokojenie.

KORZYŚCI:
• Redukcja ryzyka operacyjnego dzięki umożliwieniu wykonania badań aż do poziomu pojedynczej transakcji i odkrycia pierwotnych czynników inicjujących powstawanie danego zjawiska,
• wyeliminowanie procesu ręcznego tworzenia raportów trwającego przeciętnie 120 dni i angażującego zespół 20 kontrolerów.

RYZYKO NA POZIOMIE ORGANIZACJI

PROBLEM:

Instytucje finansowe generują duże ilości danych związanych z różnymi klasami ryzyka i rodzajami prowadzonej działalności i różnymi rynkami.W efekcie często dochodzi do fragmentaryzacji obrazu rzeczywistości, co z kolei powoduje trudności w osiągnięciu takiego poziomu ryzyka, który jest akceptowalny przez zarząd, akcjonariuszy czy regulatorów rynku.

ROZWIĄZANIE:
QlikView for Enterprise Risk ma możliwość śledzenia aktywów ważonych ryzykiem i zapewnienia przegląd kapitału przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomicznym i regulacyjnym. Użytkownicy i decydenci mogą samodzielnie tworzyć zapytania i śledzić wyniki wyszukiwania, łącznie z możliwością zagłębiania się do poszczególnych dokumentów źródłowych. QlikView zapewnia dostęp do analiz ryzyka w odniesieniu do działalności kredytowej, operacyjnej, rynkowej, zarządzania płynnością i zgodnością z regulacjami, którym podlega instytucja finansowa. Wszystkie operacje na systemie i otrzymane wyniki wykonywane i prezentowane są na interaktywnych pulpitach.

KORZYŚCI:
• Pomaga w osiąganiu założonych wskaźników ekonomicznych i oczekiwanej przez inwestorów wartości spółki,
• zapewnia efektywny system raportowania i zgodność z regulacyjnymi wymogami.

RYZYKO KREDYTOWE:

PROBLEM:

Instytucje poszukują skutecznych rozwiązań w zakresie ryzyka kredytowego, które mogą: optymalizować procesy przydzielania pożyczek, zmniejszyć liczbę niespłaconych rat i poprawić jakość kredytów, jak również skuteczniej zarządzać całym portfelem kredytów.

ROZWIĄZANIE:

System: QlikView for Credit Risk został wdrożony przez wiele globalnych instytucji finansowych, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwom:

• analizowanie profili ubiegających się o kredyt na podstawie porównania z osobami o podobnych cechach (wiek, płeć, zarobki, zawód, miejsce pracy i zamieszkania, historia zakupowa i kredytowa, itp.),
• skutecznie śledzić stan i strukturę zaległych kredytów,
• prognozować opóźnienia w płatnościach i bardziej wnikliwie zarządzać portfelem zagrożonych kredytów.

KORZYŚCI:
• Ogólna redukcja nieściągalnych kredytów,
• istotny wzrost rentowności kredytów,
• proaktywna metoda zarządzania portfelem kredytowym.

RYZYKO OPERACYJNE:

PROBLEM:

Poza ryzykiem kredytowym i rynkowym, instytucje finansowe muszą również skupić się na ryzykach związanych z wewnętrznymi zmianami w procedurach, zarządzaniem personelem, systemami ICT i zdarzeniami zewnętrznymi.

ROZWIĄZANIE:

Rozwiązanie: „QlikView for Operational Risk” umożliwia organizacjom prowadzenie w prostszy i szybszy sposób różnych operacji na wielkich zbiorach danych operacyjnych pochodzących z wielu źródeł i dowolnego okresu czasu (nawet kilka razy w ciągu dnia). Użytkownicy mogą korelować i porównywać dane z poszczególnych operacji czy obszarów funkcjonalnych i wskazywać potencjalne zagrożenia w miejscach, które w innych okolicznościach byłyby trudne do zidentyfikowania.

KORZYŚCI:
• Jest źródłem znacznej redukcji poziomu ryzyka, kosztów i wydatków,
• umożliwia sprawniejszą bieżącą kontrolę finansową spółki,
• usprawnia sprawozdawczość finansową poprzez kompleksowy obraz wszystkich wskaźników ekonomicznych firmy.

RYZYKA ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ:

PROBLEM:

W celu lepszego zarządzania płynnością, instytucje finansowe potrzebują narzędzi pozwalających na szybkie docieranie do danych źródłowych, ich błyskawiczne przetwarzanie i posiadających zaawansowane systemy prezentacji(wizualizacji) wyników.

ROZWIĄZANIE:

“QlikView for Liquidity Risk” oferuje m.in. tzw. „chwilowe migawki” płynności lub trendów, wraz z możliwością analizowania ryzyka. Bogata funkcjonalność zapewnia także zaawansowaną analitykę przepływów pieniężnych oraz produktów o dużej i niskiej płynności. Dzięki temu decydenci mają większe szanse na podejmowanie trafnych decyzji.

KORZYŚCI:

• Udoskonalone wglądy do śróddziennych pozycji aktywów i pasywów,
• lepsze zarządzanie kapitałem,
• umożliwienie podejmowania proaktywnych decyzji w zakresie zarządzania portfelem.

Autor: Andrzej Wojnicki, Dyrektor sprzedaży QlikView