Uruchomienie księgi materiałowej

Wyzwanie:

Brak możliwości ustalenia rzeczywistej ceny okresowej indeksów wycenianych za pomocą ceny standardowej – rzeczywista cena okresowa jest wykorzystywana do przeszacowania zapasów, korekty kosztu własnego sprzedaży oraz innych zużyć wewnętrznych nieprodukcyjnych.

Rozwiązanie:

Aktywacja Księgi Materiałowej musiała zostać przeprowadzona przed planowanym GO-Live. Po wykonaniu niezbędnej konfiguracji, przygotowaniu danych podstawowych i uruchomieniu funkcjonalności zbierania danych Księga Materiałowa rejestrowała wszystkie dokumenty istotne z punktu widzenia wyceny materiału.

Benefit:

Dzięki wdrożeniu Księgi Materiałowej użytkownicy otrzymali możliwość́ wykonywania tzw. kalkulacji rzeczywistej, której efektem jest ustalenie okresowej ceny rzeczywistej materiału wykorzystywanej do wyceny zapasów i kosztu własnego sprzedaży. Umożliwiono również̇ prowadzenie wyceny zapasów w trzech rożnych walutach.
Księga materiałowa pozwoliła na wielopoziomowe rozliczenie odchyleń́ dla indeksów sterowanych ceną „S” – ceną standardową.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP