Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, podstawy opodatkowania, odliczeń podatku należnego i terminów fakturowania.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania usługi lub dostarczenia towarów. Poprzednio wiązał się z chwilą wystawienia faktury. Momentem powstania obowiązku podatkowego jest również otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi /dostarczeniem towaru dla pokrytej części należności.

Dostawa towarów to moment, w którym następuje przeniesienie prawa do rozporządzania nimi, czyli wydanie nabywcy lub osobie wskazanej przez niego, na wskutek dostarczenia do miejsca wskazanego przez nabywcę. Wydanie towaru następuje przez dostarczenie do magazynu odbiorcy transportem własnym bądź najętym przez sprzedawcę, odebranie z magazynu dostawcy i przeniesienie praw własności w momencie załadowania i pokwitowania odbioru lub wysłanie towaru korzystając z usług przewoźnika, stosując przepisy prawa przewozowego i inne w zależności od środka transportu.

Rozpoznanie obowiązku podatkowego dotyczącego wykonania usługi przyjmowanej częściowo powstaje w odniesieniu do tej części usługi, za którą dokonano zapłaty. W przypadku usług, za których termin zapłaty lub rozliczenia następuje kolejno po sobie, uznaje się ja ze wykonane z upływem każdego okresu aż do zakończenia świadczenia tej usługi. Jeśli usługa trwa dłużej niż rok i termin jej zakończenia upływa w roku innym niż rok rozpoczęcia, obowiązek podatkowy powstaje końcem każdego roku podatkowego (31. grudnia) w części, której usługa została wykonana.

Za podstawę opodatkowania uznaje się wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub przyszłą z tytułu sprzedaży. Podstawa obejmuje koszty dodatkowe: prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, podatki, cła, opłaty i inne świadczenia o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Podstawę opodatkowania obniża się o opusty i obniżki, koszty zwróconych towarów i opakowań, wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat będących wydatkami poniesionymi w imieniu i na rzecz nabywcy, ujętych przejściowo w ewidencji podatkowej.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, który stanowi sumę kwot podatku wynikających z faktur z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania części lub całości zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi, wynikającej z otrzymania dokumentu celnego lub deklaracji importowej.

Data wystawienia faktury nie może przekraczać 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty i nie wcześniej niż na 30 dni przed wpłaceniem zaliczki lub części zapłaty.

 

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 35)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 poz. 1054 ze zm.)
  • Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1027)